Вход за потребители              

2019-10-15 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение: Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на "Грийнбърн" ЕООД.

2019-10-07 / Заповеди


Категория: Община Пещера

Заповед РД-04-204


Заповед РД-04-205


Заповед РД-04-163


на Директора на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Пещера за стопанската 2019-2020г.


 

2019-10-01 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 540/01.10.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ ХVІІ-308 с УПИ ХVІ-308 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.308 по КККР на с.Радилово/, кв. 22 по ПУП на с.Радилово. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с проектни площи, както следва: УПИ ХVІ-308, с площ от 882 кв.м. и новообразуван УПИ ХVІІ-308, с площ от 805 кв.м., кв. 22 по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

2019-10-01 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 522/25.09.2019 г. от Кмета на Община Пещера за УЧРЕДЯВАНЕ  право на прокарване в полза на „Биовет“ АД през общински имоти, собственост на община Пещера  и разрешавам изработване на проект за ПУП-ТП за елементи на техническата инфраструктура /питейно-битов водопровод, фекално-битова канализация и противопожарен водопровод/ от поземлен имот с идентификатор 56277.4.664 до поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера / и двата имота собственост на „Биовет“ АД/:
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9710 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 816 кв.м., стар номер 7060, с общо засегната площ от 15 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9711 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид озеленени площи, с площ от 314 кв.м., стар номер 7061, с общо засегната площ от 6 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9712 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 704 кв.м., с общо засегната площ от 13 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9749 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване :За второстепенна улица, с площ от 427 кв.м., стар номер 4082, с общо засегната площ от 26 кв.м.
Общата засегната площ на всички общински имоти е 60 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

2019-10-01 / Съобщение


Категория: Община Пещера

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14-дневен срок, считано от 30.09.2019г. за  инвестиционно предложение : „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52,114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №12, ет. І на Общинска администрация – Пещера.

2019-09-30 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 и отреждането му в УПИ ХХVІ-3.1375, „Търговия и услуги с цветни метали и площадка за разкомплектоване на автомобили“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2019-09-17 / Съобщение


Категория: Община Пещера

На 25.09.2019г. от 14.00 ч., в заседателната зала на първи етаж в сградата на Общинска администрация, ще се проведе заключителна пресконференция по проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

2019-09-16 / ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 19. 09. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


2019-09-13 / Заповед


Категория: Община Пещера

№ 501
Гр.Пещера 13.09.2019 г.
        
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019.

2019-09-12 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" в поземлен имот "Широките ливади".