Вход за потребители              

2018-05-25 / ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА


Категория: Община Пещера

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2018 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :2018-05-18 / Протокол


Категория: Община Пещера

Протколол за разпределение на имоти с НТП пасища, мера и ливади за стопанската 2018-2019г.

2018-05-16 / Обявление


Категория: Община Пещера

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

2018-05-15 / Съобщение


Категория: Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА уведомява заинтересованите жители на общината, че в периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г.  в  Общинския център за услуги и информация  на гражданите, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще приемат заявления и придружаващи документи от кандидатите за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“.


Социалната услуга е сред най-търсените и желани услуги, поради което Общинска администрация – Пещера предприе действия за увеличаване на капацитета й.


Обществената трапезария функционира в град Пещера от 01.08.2016 година в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 
Към настоящия момент чрез обществената трапезария се осигурява топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки на 70 потребители от целевите групи,  посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.
 
За връзка: тел: 0350/6-22-03, 6-22-08, вътр. 104 – Дирекция „Хуманитарни дейности“.

2018-05-15 / Съобщение


Категория: Община Пещера

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „БИОВЕТ“ АД, площадка поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, гр. Пещера, за експлоатация на „Инсталация за производство на фармацевтични продукти“, изпълняваща дейност, съгласно т. 4.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталация за производство на фармацевтични продукти, включително междинни продукти”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.05.2018г. до 17.06.2018г. в:


Сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, стая 5, ет. 3, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.;
Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Фаня Колева – гл. експерт в отдел „ТСУ“ към община Пещера, тел.: 0350/ 6-22-03, вътр. 117.


2018-05-14 / Уведомление


Категория: Община Пещера

Уедомление за инвестиционно предложение на ХИДРОЛЕС ЕООД, за "Създаване на обект за преработка на мляко".

2018-05-14 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани следната информация:
*   В Приложение 16 Анкетна карта. самостоятелен обект.2 в колона с наименование „Електроенергия“ от табличната форма, се изисква данните да се попълнят в MWh, но така също могат да се попълнят и в КWh, като за целта следва да задраскате MWh и да допишете КWh.  Когато се разполага с официална справка издадена от Електроенергийното дружеството, то същата се прилага, към Приложение 16 Анкетна карта. самостоятелен обект.2, като за целта колона с наименование „Електроенергия“ може да не се попълва, но само се записва „приложение справка за електроенергията“
*   За удобство на заинтересовани граждани Община Пещера създаде примерна декларация удостоверяваща брой домакинства, която може да бъде изтеглена от интернет адреса на Община Пещера.
Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.


Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

2018-05-14 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Сряда, 18 Април 2018 13:13


Във връзка със стартирането на Приоритетна ос 2 : Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, Община Пещера приканва заинтересованите граждани да се запознаят с информацията и образците за кандидатстване по програмата, да подготвят и да подадат своите Заявления за интерес и финансова помощ .


Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.


 


Краен срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.


 


Всеки петък от 14.00 часа до 16.00 часа в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.


Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

2018-05-10 / Обява


Категория: Община Пещера

В изпълнение на Заповед №316/08.05.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА


ОБЯВЯВА
            
1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:


 


2018-05-10 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че Всеки петък от 14.00 часа до 16.00 часа в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.


Краен срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.


Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.