Вход за потребители              

2018-08-14 / Заповед


Категория: Община Пещера

за комисия "Комисия за ръководни сключвания на земеделски земи в землището на с.Капитан Димитриево, Община Пешера"


2018-08-07 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение на "Д ФРАНЧАЙЗ КО - БЪЛГАРИЯ" АД
за  „Оползотворяване на отпадък с код 02 06 01 – „материали,негодни за консумация или преработване“ в обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация“


2018-08-06 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Общинска служба земеделие Съобщава за заседание на комисия за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри.


2018-08-02 / Обявление


Категория: Община Пещера

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 516/ 31.07.2018г. на Кмета на Община Пещера


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”


2018-07-30 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на пет броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХV-180, производство на обувки и УПИ ХVІ-177, 178, обувно производство: УПИ ХХХІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІІ-180, производство на обувки, ХХХІV-180, производство на обувки и УПИ ХХХV-214, за улица с о.т. 481д-481е до източната граница на поземлен имот № 214. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2018-07-23 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и влязъл в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Община Пещера публикува Регистър на подадените заявления, Протокол № 1 и Протокол № 2 за проверка за съответствие и допустимост на подадените ЗИФП, утвърден от Кмета и Регистър на допуснатите и недопуснатите Заявления за интерес и финансова помощ.
Приключи работата на Комисията, назначена от Кмета на Община Пещера, която извърши проверка за съответствие и допустимост на всички подадени Заявления за интерес и финансова помощ – ЗИФП на база изискванията и критериите съгласно Утвърдена процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради от Кмета на Община Пещера  и Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради“ по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.


2018-07-23 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили"


2018-07-20 / ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 07. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


2018-07-17 / Обявление


Категория: Община Пещера

 


    Община Пещера обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 480/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени


2018-07-17 / Обявление


Категория: Община Пещера

 


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 481/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от