Вход за потребители              

2017-06-27 / Съобщение


Категория: Община Пещера

С П И С Ъ К


на свободни общински имоти със спортно предназначение


за отдаване под наем през 2017 година


            ОБЩИНА ПЕЩЕРА на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и и спорта ОБЯВЯВА Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2017 г. както следва:


2017-06-23 / Заповед


Категория: Община Пещера

Заповед №446/23.06.2017г.


С оглед осигурване спокойствието и почивката на летовище "Свети Константин" през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл. 43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистота и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

2017-06-22 / Обявление


Категория: Община Пещера

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на УПИ VІІ-клуб, търговия и услуги с идентификатор 56277.503.748 по КККР на гр.Пещера в УПИ VІІ-за регилиозна дейност и запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване и надстрояванеи се установи свързано застрояване с УПИ ХІІ-2901, търговия, жилищно строителство с идентификатор 56277.503.749 по КККР на гр.Пещера, кв. 167.Запазва се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.


Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.


Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2017-06-22 / ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 24-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА НА 29.06.2017г.


Категория: Община Пещера

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 06.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


2017-06-20 / Съобщение


Категория: Община Пещера

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.4, ал.З от Закона за ограничаване на плащанията в брой, Община Пещера е осигурила възможност на физическите и юридически лица, да заплащат съответните задължения за окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници, имуществени и други местни данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък), други данъци, такса за битови отпадъци и такси за административни услуги извършвани в отдел „Местни приходи” чрез картови плащания на инсталирано ПОС-терминално устройство в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.З, стая №13 от 8,30ч. до 17,30 ч.


2017-06-20 / Съобщение ФОЛКЛОРЕН СЪБОР


Категория: Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

2017-06-16 / СПРАВКА


Категория: Община Пещера

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за
изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера


Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект на изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: mayor@peshtera.bg, не са постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по предложения проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

2017-06-14 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Съобщение за публично обявяване


за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоражения