Вход за потребители              

2018-02-12 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на обслужваща и стопанска сгради (котелно за навлажняване на тютюн и складове)" в УПИ ХХI, бивш стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.


 


 

2018-02-07 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 74/06.02.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и

2018-02-02 / Уведомление


Категория: Община Пещера

Инвестиционно намерение на "БИОВЕТ" АД  относно Реконструкция на Анхидро 2, промяна на котел парова централа, Подмяна  на сушилни ОПК 1,  подмяна  на филтрационно съоражение в ОПК 4,обединяване на изпускащи устройства.


 


УВЕДОМЛЕНИЕ

2018-01-29 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за индивидуално ползване в землищата на гр.Пещера, с. Радилово и с.Капитан Димитриевоза стопанската 2018-2019г.