Вход за потребители              

2018-10-22 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение на "Микрос"ООД за "Планувано оборудване на ТИР Автосервиз и автомивка"


2018-10-17 / Уведомление


Категория: Община Пещера

Уведомление за ИП на Бионас ЕООД за "Предприятие за преработка и производство на течен почвен подобрител".


2018-10-15 / Обявление


Категория: Община Пещера

На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет - гр. Пещера , на адрес : гр. Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общия Устройствен План на община Пещера.

2018-10-15 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ І-Квартален клуб и магазин, кв. 58 по плана на с.Радилово и разделяне на УПИ І-Квартален клуб и магазин на два самостоятелни УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност и УПИ ХІV-ТП, кв. 58 по ПУП на с. Радилово. Проектните площи на новообразуваните УПИ са: УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност, с площ от 356 кв.м., а УПИ ХІV-ТП с площ от 36 кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2018-10-12 / Съобщение


Категория: Община Пещера

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Пещера (ОУП на община Пещера) с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2018 г.)


2018-10-12 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ VІ-12218, “Производство на обувки” и обособяване на три броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХVІІ-производствена и складова база; УПИ ХХVІІІ-работилница за производство на обувки, УПИ ХХІХ-административна сграда и офиси.


2018-10-12 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Във връзка с подадени заявления от граждани на град Пещера, за дърва за огрев съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, Ви информираме:


2018-10-12 / Екологична оценка


Категория: Община Пещера

2018-10-12 / ОУП на Община Пещера


Категория: Община Пещера

2018-10-10 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г.