Вход за потребители              

2019-12-13 / Съобщение


Категория: Община Пещера

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В Община Пещера ще бъдат проведени профилактични прегледи на млечна и щитовидна жлеза за ранна диагностика на онкологични заболявания, по инициатива на „Сдружение за онкоболни и приятели“, гр. Пазарджик.
Ехографските прегледи  ще се проведат на 18.12.2019г.(сряда) от 14.00ч. в сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.


Желаещите могат да се запишат предварително, на телефон  0350/ 6-22-03, 6-22-08, или на място в сградата на Общинска администрация, етаж II, стая №17, Ася Камберова- здравен медиатор.
Таксата за ехографския преглед  е 20 лв

2019-12-12 / ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 19. 12. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


 


2019-12-11 / Обявление


Категория: Община Пещера

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


2019-12-09 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ І-413, УПИ ІІ-413 и УПИ ІІІ-413, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево и обособяване на нови два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти, а именно УПИ І-413, 497 и УПИ ІІ-497, 498, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево, като се отдели частта, собственост на Община Пещера и се присъедини към улица с о.т. 99 - о.т. 101
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2019-12-04 / Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели


Категория: Община Пещера

       В изпълнение на Решение № 4 /02.12.2019г., Общински съвет Пещера открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2020г.-2024г.
       Условията за нейното провеждане са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация.


https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5293:2019-12-03-09-07-39&catid=44:actualno&Itemid=159

2019-12-02 / Съобщение


Категория: Община Пещера

за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностни води.


2019-11-29 / Съобщение


Категория: Община Пещера

  ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МОЛБИ И ДРУГИ ПРЕПИСКИ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА И ПОДДРЪЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ - ПЕЩЕРА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ НА ГИШЕ № 2 „ДЕЛОВОДСТВО“ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩИНА ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ № 17, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08,30ч. ДО 17,30ч.

2019-11-29 / Проект на дневен ред на извънредна сесия на Общински съвет -Пещера


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02. 12. 2019 г. / ПОНЕДЕЛНИК / от 17:15 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :2019-11-13 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1236 / УПИ ІІ-1765, 1766/, 56277.502.1237 /УПИ ХІІ-1765, 1766/ и 56277.502.1238 / УПИ ХІІІ-1765, 1766, търговия/ в нов УПИ ІІ-1240, За търговия и услуги, за хотел с проектен идентификатор 56277.502.1240 по КККР на гр.Пещера, кв. 107 по плана на гр.Пещера. Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,0 , минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2019-11-13 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.16 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХVІІІ-1910, „Жилищно строителство”/ в УПИ ХVІІІ-16, 34, “Предимно производствена дейност, автодиагностичен център, авто електроуслуги, магазин за промишлени стоки”, кв. 123, гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.