Вход за потребители              

2022-01-20 / Заседание на Общински съвет


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 01. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


2022-01-12 / Заповед


Категория: Община Пещера

№39/12.01.2022 год.
       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94М-2427-1/10.01.2022 г. от Мануил Савчов Златев


ОПРЕДЕЛЯМ:
       Комисия в състав:


       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера


       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Христо Узунов– мл. полицейски инспектор в РУ – Пещера.


       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата регистрирани на адрес гр. Пещера, ул. „Беглика“№29.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

2022-01-06 / Заповед


Категория: Община Пещера

№16/06.01.2022 год.


       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-2/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова


ОПРЕДЕЛЯМ:


       Комисия в състав:


       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера


       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.


       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Гулистан Абдулсалам Алмухамад, Юсеф Делгаш Калаш и Зенар Делгаш Калаш, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

2022-01-06 / Заповед


Категория: Община Пещера

№15/06.01.2022 год.       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-1/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова


ОПРЕДЕЛЯМ:


       Комисия в състав:


       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера


       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.


       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Шерин Мохамад Тарбуш, Аиша Юсеф Алмахмуд, Алаа Юсеф Алмахмуд и Фатима Юсеф Алмахмуд, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

2021-12-29 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Становище по екологична оценка


2021-12-16 / Заседание на Общински съвет


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23. 12. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :2021-12-15 / Съобщение


Категория: Община Пещера

    Община Пещера съобщава, че  ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 30.06.2022г. вкл.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.


Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата стойност на проекта е 218 918,70 лв.


Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината продължават да се приемат  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.


За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.


2021-12-15 / Съобщение


Категория: Община Пещера


Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2021 г.


Публикувано на :      15 декември   2021г., сряда
Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2021г., сряда


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.№    Име на задълженото лице    Адрес                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Луис Маргарет Донъли    гр.Пловдив ул.“Ибър“ №2    Данък сгради,ТБО   АУЗД №039-1/12.11.2021г.


ОРГАН ПО
                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………


                                                                               Гл.експерт “МП”
                                                                               /Ст.Семерджиев/
Дата на поставяне: 15.12.2021г.
Дата на сваляне :    29.12.2021г.

2021-12-08 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ЕТ "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН"


2021-12-01 / Заповед


Категория: Община Пещера

ЗАПОВЕД


№880/29.11.2021 година


На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 26.11.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №838/19.11.2021 г


Н А Р Е Ж Д А М :


       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх.Б, ет.5, ап.28, както следва:


1.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ………………,


2.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ……………….,


3.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
      Игор Нягулов, ЕГН ………………..,
   
4.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
 Игор Нягулов, ЕГН ………………...


   
 Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА