Вход за потребители              

2020-02-20 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Стартира реализирането на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

2020-02-20 / Заповед


Категория: Община Пещера

43/18.02.2020г.


Във връзка със сключено споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Пещера за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги.

2020-02-13 / Обява


Категория: Община Пещера

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР


за длъжността – Главен специалист „Ел. мрежи и транспорт“ в дирекция „ТСУ“

2020-02-12 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 36/1.02.2020 г. от Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 56277.502.9591 по КККР на гр. Пещера, одобрена със Заповед № РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземлен имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Нестор Личев“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1688 кв.м., стар номер 502, съседи: 56277.502.1070, 56277.502.1071, 56277.502.1072, 56277.502.1136, 56277.502.752, 56277.502.753, 56277.502.759, 56277.502.763, 56277.502.764, 56277.502.765, 56277.502.766, 56277.502.767, 56277.502.816, 56277.502.817, 56277.502.818, 56277.502.819, 56277.502.820, 56277.502.821, 56277.502.822, 56277.502.823, 56277.502.824, 56277.502.825, 56277.502.826, 56277.502.827, 56277.502.9589, 56277.502.9592, 56277.502.9593, 56277.502.9601, 56277.502.9631, 56277.502.9632, собственост на Община Пещера за изграждането на сградна газопроводна инсталация на жилищна сграда с идентификатор 56277.502.753.2 по КККР на гр.Пещера, намираща се на ул.“Нестор Личев“ № 15.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

2020-02-11 / Съобщение


Категория: Община Пещера

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


В Центъра за административно обслужване на Община Пещера се приемат заявления за включване в списъците за закупуване на 4 (четири) куб. м. дърва за огрев от ДГС гр. Пещера. Жителите на кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево заявяват желание за включване в списъците в кметствата на населените места.
Съгласно разпоредбите на чл.79, ал.9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г., не повече от един член на домакинство може да бъде включен в списък за закупуване на дърва за огрев.

2020-02-11 / Съобщение


Категория: Община Пещера

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 12.02.2020г. НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 13,30ч. ДО 17,30ч., ПОРАДИ ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020г.

2020-02-10 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.501.288 /УПИ ІV- Дървопреработващо предприятие/ и обособяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ ІV-288, Дървопреработващо предприятие и УПИ ХХІХ-288, За производствена дейност и промяна на югозападните регулационни линии по имотни граници, кв. 25 по ПУП на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2020-02-07 / Проект за дневен ред- извънредна сесия на Общински съвет -Пещера


Категория: Община Пещера

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА,  Председателят на Общински съвет- Пещера свиква извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 10.02.2020г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :


 


2020-01-30 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 61371.501.492 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-492 по ПУП на с.Радилово/, кв. 49 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 238-249-250-251, като се запазва профила на съществуващата изградена улица с широчина 8,00 м по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2020-01-29 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1805 по КККР на гр.Пещера и присъединяването му към съществуваща площадка на поземлен имот идентификатор 56277.3.1589 по КККР на гр.Пещера /Пречиствателна станция за отпадни води на „БИОВЕТ“ АД/  и отреждане в УПИ VІІ-3.1821, „ПСОВ на „Биовет“ АД“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера.  Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: височина на застрояване по-голяма от 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване