Вход за потребители              

2020-09-18 / ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


Категория: Община Пещера

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


М О Т И В И
към изготвения проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера


1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е приета с решение № 109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера, като впоследствие е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.
На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет страницата на Община Пещера, което е в противоречие с разпоредбите на чл. 26, ал.2 от ЗНА и в тази връзка е образувано адм. дело №209/2020 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Предвид изложените констатации и с цел спазване на разпоредбите на чл. 26, ал.2 и ал.3 от ЗНА, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пещера.


2. Цели които се поставят:
Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА. С обявяването на Наредбата стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати след обявяването и приемането на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера са:
- Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА;
- Стриктно съобразяване на императивните норми на материалния и процесуалния закон като по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от висока степен.


Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.


 


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


 


2020-09-18 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Пещера

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”


ул. Димитър Горов № 16, телефон за връзка: 0350/6 22 91


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА


от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г.


• На 21.09.2020г. - квартал. „Изгрев“.


• На 23.09.2020г. - Дезинфекция на града.


• На 24.09.2020г. - ул. „Д-р.Петър Цикалов“, ул. „Симон Налбант“, ул. „Проф.Янко Тодоров“ и ул. „Първи май“.


• На 25.09.2020г. - Дезинфекция на града.


Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.


 


Директор: /п/
Иван Спиров

2020-09-16 / Обява


Категория: Община Пещера

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ


Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17.
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще  бъдат с предимство при подбора на кандидати.
Най-подходящи са хора, които работят  в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
За преброители и контрольори  няма  да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.
Преброителите и контрольорите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.


2020-09-16 / Уведомление


Категория: Община Пещера

Уведомление за инвестиционно предложение от БИОВЕТ АД


2020-09-11 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068, телефон за връзка: 0350/6 22 91


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА


от 14.09.2020 г.  до  18.09.2020 г.


 На 14.09.2020г.ул.“Горно Броде“,ул.“Гоце Делчев“,част от ул.“Стефан Кънчев“.


 На  15.09.2020г. Дезинфекция на града.


 На 16.09.2020г.ул.“Стефан Кънчев“,ул.“Гео Милев“,ул.“Никола Стаев“,ул.“Петър   Казов“.
 
На 17.09.2020г. част от ул.“Александър Стамболийски“,част от ул.“Свети Константин“ и ул.“Чаталджа“.


На 18.09.2020г. Дезинфекция на града.


Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.


Директор: /П/
Иван Спиров

2020-09-11 / Заповед


Категория: Община Пещера

№ 570
гр. Пещера, 11.09.2020 г.Като взех предвид обявената извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.., чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, Заповедите на Министъра на здравеопазването, с които са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, Решение № 89/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Пещера и на основание чл. 44, ал.1 т.1 и т. 7 и ал.2 от ЗМСМА,


Н А Р Е Ж Д А М:
1.За периода от обявяване на извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. до 31.07.2020 г. наемателите и ползвателите на общински търговски площи и обекти, които са погасили своите финансови задължения към Община Пещера към 31.12.2019 г., с изключение на задълженията за ел. енергия за месец декември 2019 г. и чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган следва да бъдат освободени от заплащане на дължим наем.
2.Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели по следния ред:
•Искане/заявление за освобождаване от наем / свободен текст/, подадено от задълженото лице
•Попълнена декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган
•Финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридически лица наематели и ползватели на общинска собственост:
Заверени с подпис и печат копия от:
 касова книга, съдържаща информация за „неработните дни“ и съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат;
Декларация-образец № 1 до НАП за периода, в който не се развива дейност;  
ОКД-5 декларация от самоосигуряващото се лице /собственик, управител/ за спрени осигурителни вноски за периода, в който фирмата е без дейност;
документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВКС ЕООД за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пещера не е необходимо представяне на документ).
3.Срок за подаване на документите 31.10.2020 г.
4.Всички заявления подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Пещера.
5.За своята работа комисията изготвя протоколи, които се представят за одобрение от Кмета на Община Пещера.
6.По отношение на одобрените заявления не следва да бъде начисляван наем.
7.На заплатилите наемите си за срока на забраната, същите да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
8.Утвърждавам образец на декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган, която е неразделна част от Заповедта.


Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник-кмет Гълъбина Карамитрева.


Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кмет инж. Николай Атанасов, Кмета на кметство с. Радилово, Кмета на кметство с. Капитан Димитриево, Директора на ОП „Паркинги и пазари“, Директор дирекция „ТСУ“, Директор на Дирекция “ФЧР” и финансовия контрольор.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Пещера.
Приложение: Декларация


инж. Николай Атанасов
За Кмет на Община Пещера
съгл. заповед № 553/02.09.2020 г.


 


2020-09-11 / Заповед


Категория: Община Пещера

№ 569
гр. Пещера, 11.09.2020 г.Като взех предвид обявеното извънредно положение на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България с Указ № 71 / 23.03.2020 г. на Президента на Република България  за публикуване на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, Заповед № РД01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена с последващи заповеди на Министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, Решение № 65/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Пещера и на основание чл. 44, ал.1 т.1 и т. 7 и ал.2 от ЗМСМА


Н А Р Е Ж Д А М:
1.Считано от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение 13.05.2020 г, наематели и ползватели на общинска собственост да бъдат освободени от заплащане на наемна цена, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган, във връзка с въведеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. и Решение от 03.04.2020 г на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г.
2.Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели по следния ред:
•Искане/заявление за освобождаване от наем / свободен текст/, подадено от задълженото лице
•Попълнена декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган
•Финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридически лица наематели и ползватели на общинска собственост:
Заверени с подпис и печат копия от:
 касова книга, съдържаща информация за „неработните дни“ и съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат;
Декларация-образец № 1 до НАП за периода, в който не се развива дейност;  
ОКД-5 декларация от самоосигуряващото се лице /собственик, управител/ за спрени осигурителни вноски за периода, в който фирмата е без дейност;
документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВКС ЕООД за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пещера не е необходимо представяне на документ).
3.Срок за подаване на документите 31.10.2020 г.
4.Всички заявления подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Пещера.
5.За своята работа комисията изготвя протоколи, които се представят за одобрение от Кмета на Община Пещера.
6.По отношение на одобрените заявления не следва да бъде начисляван наем.
7.На заплатилите наемите си за срока на забраната, същите да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
8.Утвърждавам образец на декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган, която е неразделна част от Заповедта.


Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник-кмет Гълъбина Карамитрева.


Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кмет инж. Николай Атанасов, Кмета на кметство с. Радилово, Кмета на кметство с. Капитан Димитриево, Директора на ОП „Паркинги и пазари“, Директор дирекция „ТСУ“, Директор на Дирекция “ФЧР” и финансовия контрольор.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Пещера.
Приложение: Декларация


инж. Николай Атанасов
За Кмет на Община Пещера
съгл. заповед № 553/02.09.2020 г.


2020-09-08 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на кв. 12, в който участват УПИ ІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ІІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХ-282, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХІІ-156, За жилищно строителство и промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.165 и 56277.3.188 в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Образуват се 10 бр /десет броя/ УПИ за сметка на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.188; 56277.3.165; 56277.3.166; 56277.3.288 и 56277.3.271, а именно: УПИ ХХХ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, ХХХVІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ ХХХІХ-За детска площадка в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Обособяват се нови улици с новообразувани о.т. 153г-153ж-153е и о.т. 153ж-153з, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
     Определя се устройствена зона Жс /жилищно строителство/ с предвиждане на средно свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2020-09-08 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Общинско предприятие „ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ обявява
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ  И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГРАД ПЕЩЕРА
от 08.09.2020 г.  до  11.09.2020 г.
08.09.2020г. – Дезинфекция на града.
09.09.2020г. – Миене на улици – ул. “Ангел Калоянов“ и пресечки,ул. „ Часовника“, ул.“Осман Ефенди“.
10.09.2020г. – Миене на улици – ул.“Шипка“.
11.09.2020г. - Дезинфекция на града.

2020-09-03 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.  
Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: mayor@peshtera.bg.