Вход за потребители              

2023-02-08 / Списък на кандидати - "Асистентска подкрепа"


Категория: Община Пещера

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор


на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера


           І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:  1. Румен Митков Кехайов;

  2. Радка Тодорова Грибачева.


          ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 09.02.2023 г. от 14,00 часа.


ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая № 13.

2023-02-07 / С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Категория: Община Пещера

Общинска администрация Пещера уведомява, че от 10.02.2023г. до 10.03.2023г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).


Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване).


Необходимо е всички желаещи – физически лица,  разполагащи с неработещи вече електроуреди (микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други) да се обадят на телефон 0800 14 100 (безплатно, без код за населено място) или на телефоните в Община Пещера: 0350/6-22-03; 6-22-08.


Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.


Обръщаме внимание, че ИУЕЕО ще се приема от домакинствата само в пълен комплект, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.


Община Пещера призовава  притежателите на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.


2023-02-07 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Пещера

   Уважаеми съграждани,


   Община Пещера се включва в подкрепата на нуждаещите се, пострадали от земетресението в Турция и Сирия.


   Пещера е символ на етническа толерантност, разбирателство и мир. Живели сме и продължаваме напред заедно в сговор, разбирателство и взаимопомощ.


   Близо до нас са прекършени човешки животи, съдби, надежди и вярвания. Близо до нас, имат нужда от човешка подкрепа, разбиране, отношение.


   Нека след тежкото земетресение се опитаме да помогнем, да дадем сила и вяра, че пострадалите не са останали сами, че загубените животи не са напразно пропилени, че човещината ще помогне да изправят кръст и полека, но сигурно ще поемат по пътя на живота!


   Нека бъдем човеци! Да подадем приятелска десница !


   Обръщам се с гореща молба и вяра в доброто у всеки, който има желание и възможност да помогне.


   Община Пещера ще даде възможност помощта ви да достигне до нуждаещите се. В момента са най-необходими следните неща:


   Списък на нужните средства (НЕИЗПОЛЗВАНИ) за доставка в земетръсната зона:


1. Ръкавици

2. Якета

3. Боти

4. Шапки

5. Детски якета и детски зимни дрехи

6. Газова печка

7. Препарати за почистване

8. Дамски превръзки

9. Варива

10. Легло

11. Одеяло

12. Външна батерия

13. Консерви

14. Бебешки пелени

15. Бебешки пюрета

16. Дъждобран

17. Ботуши

   Предоставените от вас помощи ще се събират в сградата на Домашния социален патронаж.


   От 8,30 до 16,00 часа, всеки работен ден, до понеделник – 13.02.2023 г.


   Информация и указания може да получите на тел.: 0350/6-22-03


   След комплектоване на помощите, те ще бъдат превозени и доставени до гр. Хасково, а оттам чрез сдружение „Толерантност“, предадени на нуждаещите се.


   С уважение,


   Йордан Младенов


   Кмет на Община Пещера

2023-02-03 / СЪОБЩЕНИЕ - автобусният превоз на учениците


Категория: Община Пещера

СЪОБЩЕНИЕ                   Община Пещера съобщава, че от 06.02.2023г. (понеделник), автобусният превоз на учениците ще се осъществява всеки делничен ден, като курсовете по направленията ще се бъдат по следната схема:

Тръгване от Пещера:
6.15ч.
12.00ч.
Тръгване от Пазарджик:
13.30ч.
19.15ч.
Тръгване от с. Исперихово – гр.Пещера:
7.00ч.
Тръгване от гр. Пещера - с. Исперихово:
14.40ч.
Тръгване от с. Капитан Димитриево до гр. Пещера:
7.20ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Капитан Димитриево:
16.30ч.
Тръгване от с. Радилово до гр. Пещера:
7.30ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Радилово:
14.40ч.
17.00ч.


                   Потеглящите и пристигащи автобуси ще бъдат на паркинга пред Железния град в Пещера.


                   До стартиране работата на новия превозвач, разходите за превозване на учениците ще бъдат за сметка на Община Пещера.


Телефон за връзка: 0350 6-22-03
2023-02-01 / Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев


Категория: Община Пещера

Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 г., закупили дърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г.:

Домакинства, които са закупилидърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г. гр. Пещера с. Радилово с. Капитан Димитриево
ОБЩО: 178 бр. 14 бр. 55 бр.

Към момента има заплатени дърва за огрев от 60 домакинства от гр. Пещера, на които предстои доставка на дървата.


.


.


ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПО СПИСЪЦИ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ 31.01.2023 г.:


Общо по списъци Общ брой домакинства от списък Домакинства, които са закупили дърва към 31.01.2022г.
гр. Пещера 2001 бр. 1 114 бр.
с. Радилово 336 бр.    237 бр.
с. Капитан Димитриево 200 бр.    165 бр.
ОБЩО: 2 537 бр. 1 516 бр.

2023-01-31 / Информационна среща


Категория: Община Пещера

   По инициатива на Кмета на Община Пещера - г-н Йордан Младенов, се организира Информационна среща по


ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО


ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“


по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.  Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.
  Срещата ще се състои на 03.02.2023 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.
  Канят се всички заинтересовани граждани, които желаят да кандидатстват по процедурата, включително и председателите на вече създадените Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

2023-01-30 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Пещера

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка , във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № 24-03-5 от 26.01.2023г. от РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера осигурява в 14-дневен срок, от публикуване на настоящото съобщение, обществен достъп до следното Рещение №ПК-02-ЕО/2023г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка .


           


Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.


30.01.2023г.


2023-01-23 / Информация за количествата и цените на дървата за огрев


Категория: Община Пещера

Информация за количествата и цените на дървата за огрев
при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.   С писмо вх. № 63-04-6/18.01.2023 г., ТП „ДГС – Пещера“ уведоми Община Пещера за утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян, количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.
За отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. за община Пещера са разпределени следните количества дърва за огрев:
   1. Иглолистни дърва за огрев – 290 пространствени м3;
   2. Широколистни – 1 500 пространствени м3;
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 24.00 лв. с ДДС;
Препоръчително е горепосочените количества дърва за огрев да се предоставят на лица, които имат възможност и средства сами да добият същите и нямат финансовата възможност да си закупят дърва за огрев от временен склад.
На останалата част от населението на общината се предоставят дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 /от временен склад/ от горецитираната Наредба до изчерпване на утвърдените за добив и продажба количества. За настоящия отоплителен сезон по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“ за добив и продажба са предвидени:
   1. Широколистни дърва за огрев 8 000 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад;
   2. Иглолистни дърва за огрев 300 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад.
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 51.84 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 58.08 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 72.60 лв. с ДДС;
Лицата закупили дърва за огрев от временен склад са длъжни, сами и за собствена сметка, да организират транспортирането на дървата за огрев.
Предстои среща между ръководството на Община Пещера и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дървата за огрев.

2023-01-19 / Заседание на Общински съвет


Категория: Община Пещера

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 01. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :2023-01-18 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Пещера

ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка с изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители ( обн. ДВ бр. 102 от 2022 г.) „ § 34. Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г.


Регистрацията по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се прави за текущата година до 31 март съгласно закона с предоставяне на всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.


Права за вписване до 01. Март 2023 г. с подадено заявление на основание § 34 Закона за подпомагане на земеделските производители с приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия както следва:


-     копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;


-     документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;


-    информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;


копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година