Вход за потребители              

2018-12-05 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение
 
от „ГОЛДЪН ФЕШЪН 2017“ ЕООД
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Пещево “ № 2, ЕИК 204859577


2018-12-05 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение
 
от „ИНГИЛИЗ ТРЕЙД КЪМПЪНИ“ ЕООД
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Михаил Такев “ № 144, ЕИК 112621653


2018-12-05 / Уведомление


Категория: Община Пещера

за инвестиционно предложение
 
от ЕТ „ГАРИ – Гюлер Тукова“
седалище: гр. Пещера 4550, ул. „Пещево“ № 2, ЕИК 112536423


2018-12-04 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23, с площ от 2957 кв.м. /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.4.1712 по КККР на гр.Пещера, който става с площ от 1777 кв.м./, а останалата част от досегашния имот, с площ от 1180 кв.м. получава нов идентификатор 56277.4.1711 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“, землище на гр.Пещера, от „нива“ в УПИ V-4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2018-12-04 / Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.12.2018 г.


Категория: Община Пещера

Публикувано на :     04 декември    2018г.


Валидно до:17,30ч., 18 декември   2018г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес


гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.


В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. Тодор Садков Симов

гр.Пещера


ул.“Бор „ №2Данък МПСАУЗД №139-1/


29.11.2017г.


2. Стефан Петров Демиров

гр.Пещера


ул.“Г.Бенковски“ №18Данък сгради


ТБО


Данък МПСАУЗД №184-1/


30.11.2017г.
ОРГАН ПО


                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………


                                                                               Гл.експерт “МП”


                                                                               /Ст.Семерджиев/


Дата на поставяне: 04.12.2018г.


Дата на сваляне :   18.12.2018г.


2018-11-30 / Съобщение


Категория: Община Пещера

Със Заповед №833/30.11.2018г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от  Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2018г. със следните приоритетни области:
1.    Приоритетна област I – Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността.
2.    Приоритетна област II - Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата.
3.    Допустими кандидати за приоритетна област І са:
3.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на спорта и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    образователни институции.
3.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
4.    Допустими кандидати за приоритетна област ІІ са:
4.1.    Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера в сферата на културата и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
•    читалища по реда на ЗНЧ;
•    местни културни и образователни институции;
4.2.    Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на горепосочените условия.
5.    Място и срок за подаване на проектни предложения:
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: Наименование на подателя, адрес, телефонен номер и електронна поща на подателя, Наименование на проектното предложение и адресанта до който е изпратено.

2018-11-28 / Обява


Категория: Община Пещера

ОБЯВА


Съгласно Заповед №817/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА


ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Поземлен имот, с идентификатор 56277.501.832 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 65 кв.м. няма заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Оборище“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски  обект, комплекс, стар идентификатор: 56277.501.9606, номер по предходен план: парцел І-832, търговия и услуги, граници на имота: 56277.501.836, актуван с АОС №767/22.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1328/28.08.2018 г., Акт №151, том V, при начална тръжна цена 2640.00 лв. без ДДС, депозит за участие 264.00 лв.


2018-11-28 / Обява


Категория: Община Пещера

ОБЯВА


Съгласно Заповед №816/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА


ОБЯВЯВА
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.2018-11-26 / Обявление


Категория: Община Пещера

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за допълващо свързано застрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-1764/, кв. 107, тъй като предлаганото допълващо застрояване е разположено на дворищно регулационни линии с поземлен имот с идентификатор 56277.502.920 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-1765, 1766/; поземлен имот с идентификатор 56277.502.925 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-Паметник на културата/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.932 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-1777/. В същите урегулирани поземлени имота с предложения план се предлага и там изграждане на допълващо застрояване. Устройствената зона е Жм, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 3.60 м, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

2018-11-23 / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА


Категория: Община Пещера

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 11. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект заДНЕВЕН РЕД :