Вход за потребители              

2018-08-16 / Община Своге почисти поредното нерегламентирано сметище


Категория: Община Своге

По инициатива на кмета на община Своге – г-н Емил Иванов и инж.Валентин Михайлов, зам.кмет на община Своге, и във връзка с получени сигнали от граждани беше направено почистване на нерегламентираното сметище образувано на територията на бившата кариера в мах.Полената, с.Церово, където повече от 10 години се изхвърлят строителни, едрогабаритни и битови отпадъци. Част от кариерата и близката реката са една от вододайните зони на селото и натрупването на отпадъци може да доведе до влошаване на качеството на питейната вода. За да се предотврати появата на такъв проблем, и за да се спре замърсяването на околната среда, общината предприе спешни мерки, като от  нерегламентираното сметище бяха събрани и извозени 140 т. строителни и едрогабаритни отпадъци. Призоваваме гражданите и гостите на общината да бъдат отговорни и да не допускат образуването на нерегламентирани замърсявания. Община Своге ще продължи да полага усилия да поддържането на чистотата на своята територия и отстраняването на нерегламентирани сметища, за да може да продължи да бъда атрактивна за туристите. Нина Петрова, мл. експерт „Екология” Инж. Валентин Михайлов, Зам. кмет на Община Своге

2018-08-15 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – И – 52 14.08..2018г.                              СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на: „ПИЙСЛАНД“ ЕООД, собственик на имоти (ПИ) №№ 000031 и 176000 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Искрец, местн. “Реката – Върлежо“, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Братя Бъкстон“ № 70, къща 28 посочен в Търговския регистър, видно от отбелязване „непотърсена“ в обратна разписка от 06.08.2018г., че по заявления вх.№№ 94-И-52/14.02.2018г. и 94-И-52/ 13.06.2018г. от Ибрахим Кандил Догмуш за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на село Искрец, община Своге, Софийска област, разрешен с Решение № 647/12.04.2018г. на Общински съвет – Своге, на имот № 105001 (пасище, мера) в местн.“Реката – Върлежо“ по КВС на село Искрец, Община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на […]

2018-08-14 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – Й – 20 13.08.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци на Васил Илиев Иванов: Юлия Василева Вълкова, собственик на урегулиран поземлен  имот (УПИ) IV-1337 в кв.93  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, която не е намерена на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане 02.08.2018г.: „не е потърсена“, че по  заявление вх.№ 94-Й-20/04.07.2018г. от Йонка Величкова Вутова и Петър Тодор Вутов, за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) на град Своге, Софийска област, кв. 93 – изменение на Плана за регулация (ПР) за поставяне вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти (УПИ) III-1336 и IV-1337 в съответствие с границата на поземлените имоти пл. №№ 1336 […]

2018-08-13 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 24-00-45 13.08.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.60, ал.2, вр. с ал.1 от АПК, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци Асен Станков Ценков, Н-ци Борис Асенов Станков: Исидор Асенов Станков, съсобственик на УПИ V-485 в кв.42  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план който не е намерен на посочения адрес, че е допуснато предварително изпълнение на Заповед №1089 от 08.08.2018г., с която е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге–проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна начина на трайно ползване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За озеленяване и водни площи,  кв. 42 от имот „За озеленяване и водни площи“ в УПИ  II-За озеленени площи (код 1370) и съоръжения за превантивна защита (код 2471) с План-схема за изграждане на геозащитни съоръжения в имоти: урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII-192, XIX-481, XVIII-481, XX-481;  имоти […]

2018-08-13 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 24-00-45 13.08.2018г.                                        СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци Асен Станков Ценков, Н-ци Борис Асенов Станков: Исидор Асенов Станков, съсобственик на УПИ V-485 в кв.42  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план който не е намерен на посочения адрес, че със заповед № 1089 от 08.08.2018г. е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге–проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна начина на трайно ползване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За озеленяване и водни площи,  кв. 42 от имот „За озеленяване и водни площи“ в УПИ  II-За озеленени площи (код 1370) и съоръжения за превантивна защита (код 2471) с План-схема за изграждане на геозащитни съоръжения в имоти: урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII-192, XIX-481, XVIII-481, XX-481;  имоти пл. №№: 482, 488, 489, 492, 493, 497, 2319, 499, […]

2018-08-13 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. в раздел I „Продажби“, с 15 кв. м., придадени по регулация от общински имот към УПИ VI-1907, кв. 164 по подробния устройствен план на град Своге.   инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ За Кмет на Община Своге Съгласно Заповед №1026/30.07.2018 г.  

2018-08-10 / Съобщение


Категория: Община Своге

БЧК- СВОГЕ ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА НАЧИНАЕЩИ ШОФЬОРИ НА 29.08.2018г./СРЯДА/ В 13:30ч. В СГРАДАТА НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ- гр. СВОГЕ  ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН:  0886 33 34 38

2018-08-09 / Обява


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59  О Б Я В А  ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 119, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решения №586 и №588, Протокол №43 от проведено на 09.02.2018 г. заседание на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2018-2019 г.) на следните имоти общинска собственост: с. ЗАНОГЕ Номер на имот Площ (дка) НТП Категория 014085 25,599 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Пета 014058 27,154 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета 059005 39,849 ПАСИЩА, МЕРИ Десета 029075 304,473 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета 035034 12,468 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ Десета 014092 13,572 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ […]

2018-08-08 / Не се гаси туй, що не гасне!


Категория: Община Своге

На 4-ти август 2018 година беше чествана 119- годишнината от написването на пътеписа “ Седем престола “ и стихотворенията „Хайдути“ и „Клепалото бие“ на патриарха на българската литература Иван Вазов. За да отдадат почит към великото дело на най-известния български писател и поет и към дните, в които той е преминавал през община Своге и по-специално през района на село Лесковдол, в местността „Могилата“ се стекоха стотици. Празникът уважиха Н.В.П. Поликарп – викарий на българския патриарх Неофит и владика на софийската епархия , духовници , заместник – кметовете на община Своге инж. Георги Петков и г-жа Нина Копринджийска , г-жа Атанаска Маринкова- кметски наместник на село Лесковдол, над 500 гости от цялата страна, фолклорни състави и индивидуални изпълнители от Искърското дефиле и страната. Специално за празника от град Ямбол пристигна голямата поетеса, актриса , народна певица и родолюбец, родственицата на Захарий Стоянов Тоня Борисова. Организатори на празника бяха Община Своге , сдружение „Обединени балкани“ и велосдружение „Велокрация“. Празничен водосвет освети отслужи НВП Поликарп. Водеща на празника беше голямата  телевизионна звезда  Галя Асенова. На голямата трапеза присъстващите опитаха от курбан чорбата, ръчно приготвен хляб и качамак. Младата художничка от Велико Търново, Гергана Стаматова представи свои творби. Дядо Любен, родом от селото, […]

2018-08-08 / Филмови емоции в Своге


Категория: Община Своге

Седмицата от 13.08.2018г. до 17.08.2018г. в Община Своге ще протече под знака на легендарния български филм от близкото минало „Баш-майсторът“. Първата от общо 4-те части на легендарната поредица, а именно „Баш-майсторът на море“, създадена през 1977 година , ще бъде прожектирана в петъчната вечер на 17- ти август на градския площад абсолютно безплатно за всички любители на българското кино. Събитието е възможно благодарение на община Своге и лично на кмета г-н Емил Иванов. В дните преди 17-ти най-големите киномани ще имат възможност да се запознаят в детайли с живота и делото на главния актьор Кирил Господинов. На 13-ти август в НЧ “ Градище- 1907″ ще бъде представена изложбата „Баш- майсторът завинаги“ и проектът „Баща ми- Баш- майсторът“, върху който дъщеря му Веселина Господинова работи вече 10 години. 14,15 и 16 август също са изпълнени с разнообразни мероприятия-  известни личности ще разкажат своите спомени за големия български актьор, ще бъде проведен и конкурс за двойник на Баш- майстора с атрактивни награди. Заповядайте!