Вход за потребители              

2018-12-12 / Заповед за прекратяване на категоризация


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg ЗАПОВЕД      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона  за туризма и във връзка с подадено Заявление с наш вх. № 94-М-381/05.12.2018г. ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ:  Кафе-клуб „Барса“ – град Своге, ул. Звънче № 6 , стопанисвана от ЕТ „Симтекс – Мила Симова“,  с Удостоверение за утвърдена категория № 8 /08.02.1018г.  на Кмета на Община Своге. Собственикът на обекта да прекрати туристическата дейност, да върне в срок от седем дни в Община Своге издаденото Удостоверение за утвърдена категория „ЕДНА ЗВЕЗДА„ за отразяване в Националния туристически регистър. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение, да се оповести публично на интернет страницата на Община Своге и чрез средствата за масово осведомяване. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Административен съд София област.   Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге. Е. И. /П/ 

2018-12-11 / Награда в категория „Партньор на общините“ за „Монделийз България Продакшън“


Категория: Община Своге

Г-н Емил Иванов – кмет на Община Своге връчи наградата на Националното сдружение на общините в Република България  в категория „Партньор на общините“ на номинираното от Община Своге дружество – „Монделийз България Продакшън“ за ефективно сътрудничество с голям социален ефект в полза на гражданите. Наградата получиха Анна Лозанова – мениджър Комуникации и Христина Йорданова – мениджър човешки ресурси от Дружество „Монделийз България Продакшън“.

2018-12-11 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59  Предложение за откриване на процедура за замяна на имот – общинска     собственост срещу имот, собственост на Петър Методиев Първанов  В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.40, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ О Б Я В Л Е Н И Е ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЪРВАНОВ, А ИМЕННО: 70,00 кв.м., представляващи част от имот пл. №256, целият с площ от 900,00 кв.м., находящ се в квартал 5 по подробния устройствен план на мах. „Равно усое и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, СРЕЩУ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, А ИМЕННО: 17,00 кв.м., представляващи придадени по регулация към УПИ VІІ-256, целият с площ от 847,00 кв.м., находящ се в квартал 5 по подробния устройствен план на мах. „Равно усое и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска. ЕМИЛ ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

2018-12-07 / Благодарствено писмо


Категория: Община Своге

2018-12-07 / Официално бе открито общинско социално предприятие „СвогеТур“


Категория: Община Своге

Вчера, 06.12.2018г. общинското ръководство официално откри социалното предприятие „СвогеТур“. Предприятието се помещава в сградата на НЧ „Градище 1907“ в помещението на бившия туристически център и е създаден по проект „Нова възможност за реализация“,  договор №: BG05M9OP001-2.010-0773-C01, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент Община Своге. В изпълнение на проектните дейности са назначени 20 лица за срок от 1 година – представители на целевите групи- хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица – 15 броя, от които: безработни младежи до 29 години – 5 броя, продължително безработни – 5 броя и безработни лица над 54 години – 5 броя. Работата на социалното предприятие ще е насочена в изработването на рекламни сувенири, свързани с общината, подготовката и предлагането на туристически продукти и промотиране забележителностите на свогенския край, предоставяне на информация на туристи за обектите и местата, които могат да бъдат посетени, разработването на сайт и онлайн магазин, където ще се предлагат и ще могат да бъдат закупувани изработваните сувенири. Церемонията бе открита с отслужването на литургия за здраве и успех на служителите на новооткритото общинско предприятие. Поздрав към присъстващите отправиха кметът на Община Своге г-н Емил Иванов и заместник- […]

2018-12-05 / Община Своге запали светлините на Коледното дърво


Категория: Община Своге

На 3-ти декември 2018 година на градски площад на кратка церемония бяха официално запалени светлините на Коледното дръвче. Тържеството откриха чаровните мажоретки от мажоретния състав към НЧ „Градище 1907″ с ръководител  Невяна Кирилова. Приветствие от името на кмета г-н Емил Иванов и общинското ръководство направи г-жа Нина Копринджийска – заместник-кмет, която пожела здраве, мир и благоденствие в сърцата и домовете на всички през идните Коледни и Новогодишни празници. [See image gallery at www.svoge.bg]

2018-12-04 / Обява във връзка с инвестиционно предложение


Категория: Община Своге

2018-12-03 / Важно съобщение


Категория: Община Своге

Община Своге и ВиК – Своге уведомяват всички жители, че на 05.12.2018г./ сряда/ от 08:00ч. до 08:00ч. на  06.12.2018г./ четвъртък/ ще бъде преустановено водоснабдяването в града, селата Искрец, Свидня и Церово в частта, в която се захранва от град Своге.

2018-12-03 / Кметът на община Своге г-н Емил Иванов – част от делегация начело с Нава Бокер – заместник-председател на Кнесета на Държавата Израел


Категория: Община Своге

Кметът на Община Своге- г-н Емил Иванов бе част от отбелязването на 75 години от спасяването на българските евреи на областна администрация на Софийска област. Специални гости бяха Нава Бокер –заместник-председател на Кнесета на Държавата Израел и Рут Васерман Ланде -заместник-генерален директор на Федерацията на местните власти. На мероприятието присъстваха, посланици, представители на Българската православна църква, кметове на общините Копривщица, Елин Пелин, Мирково, общественици. Събитието се организира във връзка с Комуникационна стратегия на Република България за ЕС.

2018-11-30 / Обявление


Категория: Община Своге

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ – изтегли