Вход за потребители              

2018-10-18 / Община Своге организира безплатни прегледи за остеопороза


Категория: Община Своге

Общинското ръководство съвместно с фондация „Адра България“ организира безплатни консултации и прегледи на костна плътност с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза. Прегледите стартираха вчера, на 17.10.2018г. и ще продължат до 19.10 включително. Всички желаещи имат възможност да изследват плътността на костите си и да предприемат мерки в случай на необходимост и диагностициране със заболяването остеопороза. Подходящи за прегледа са дами на възраст между 45 и 70 години. Само за вчерашния ден д-р Симеон Гугутков консултира и извърши прегледи на над 100 лица- служители на общинска администрация. На голяма част от тях беше извършено ранно диагностициране на остеопороза и остеопатия, бяха предписани мерки за реакция и ограничаване развитието на заболяването, беше изготвен хранителен режим в случаите, когато това беше нужно. Днес и утре – 19- ти октомври, д-р Гугутков очаква всички жители на Своге в сградата на НЧ „Градище 1907″ от 9.00 – 12.30 и 13.30 – 17.30ч.

2018-10-17 / Обява от Областна дирекция „Земеделие“


Категория: Община Своге

Областна дирекция „Земеделие“ София област, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да участват в доброволните споразумения за определяне масивите за ползване на пасища, мери и ливади, по реда на чл.37ж ал.2 от ЗСПЗЗ, че срока за подаване на  декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ изтича на 31 октомври 2018г. Подадените заявления и декларации са основание за изготвяне на предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите, подадени за участие в споразумения по чл. 37ж, от ЗСПЗЗ в землищата на съответната община.         ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ 

2018-10-17 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. в раздел I „Продажби“, с 2 кв. м., придадени по регулация от общински имот към УПИ IV-2185, кв. 184 по подробния устройствен план на град Своге. ЕМИЛ ИВАНОВ Кмет на Община Своге

2018-10-16 / Обява


Категория: Община Своге

2018-10-16 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94–Й-20 16.10.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци на Васил Илиев Иванов: Юлия Василева Вълкова, собственик на урегулиран поземлен  имот (УПИ) IV-1337 в кв.93  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, която не е намерена на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане м. 10.2018г.: „не е потърсена“, че със заповед № 1206 от 30.08 2018г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) на град Своге, Софийска област, кв. 93 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за поставяне вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти (УПИ) III-1336 и IV-1337 в съответствие с границата на поземлените имоти пл. №№ 1336 и 1337, съгласно графичната част от проекта – ПР. Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на […]

2018-10-15 / Нова спортна площадка – и в с.Томпсън


Категория: Община Своге

Спортните  площадки в общината се увеличиха с още една – на 12 октомври бе открита и тази в с. Томпсън.В изграждането й са вложени 48 хил. лв. от общинския бюджет.Тя е непосредствено до детската площадка, с  което се оформя един чудесен кът за игра и спорт. А другата хубава новина е, че наблизо е разположена стара общинска сграда, която напролет ще се превърне в детска градина. В момента върви проектирането й. Така двете площадки ще се използват пълноценно, а на родителите ще се спести неудобството да водят малките чак в кв. Прокопаник, където е сега детското заведение. Церемонията по откриването на новата придобивка започна с водосвет, отслужен от отец Стефан.След това инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината поздрави жителите на с.Томпсън и връчи на кмета на селото Мирослав Александров ключовете от новия обект, фланелки и топки за спортистите. „Тези ключове са символични, площадката никога няма да бъде заключвана, но тя трябва да бъде добре стопанисвана“ – каза той. „Продължаваме да изпълняваме обещанието във всяко село и всеки квартал да има площадки за спорт и игри, които да отговарят на изискванията и на потребностите на младите хора“ – каза той в приветствието си. „Вече има спортни площадки  в Миланово, Лакатник, […]

2018-10-15 / Основни правила за намаляване на риска от пожари и предотвратяване на възникването им през отоплителен сезон 2018-2019 г.


Категория: Община Своге

С цел намаляване риска и недопускане на пожари през отоплителен сезон 2018/2019 г. и на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. /ДВ бр.89/2014 г./ за правилата и нормите   за пожарна безопасност  при експлоатация на обектите, е необходимо  да се извършат  следните мероприятия от управителите, ръководители и собственици на обекти: Да се издаде заповед за определяне вида на отопление и разрешените за ползване нагревателни и отоплителни  уреди   /да посочат лицата, отговарящи за тях в съответните помещения/,  съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2. от  Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. Лицата посочени за отговорници по т. 1 задължително да се инструктират  за противопожарните изисквания  при използването  на отоплителни и нагревателни уреди срещу подпис. Да се организира проверка на отоплителни и нагревателни системи  и уреди, като се допускат в експлоатация  само  технически изправни  и стандартни такива. Техническата изправност  на електрическите уреди да се  удостовери с протокло съгласно чл. 38 от  Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.  /по следния образец/. N дата вид на уреда, съоръжението годен да/не Извършил.проверката.фамилия подпис Необходимо е да се извърши проверка на състоянието на електрическите инсталации /наличие на неукрепени електрически проводници, неизправни електрически контакти и ключове, използване на подсилени предпазители и др./ Да се извърши проверка за пукнатини и почистят комините, при наличие на пукнатини същите […]

2018-10-15 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59               О Б Я В Л Е Н И Е        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ 6,00 (шест) кв. м., придадени по регулация към УПИ ІІІ-„За училище, киносалон и младежки дом“, находящ се в квартал 3 по подробния устройствен план на село Батулия.     ЕМИЛ ИВАНОВ Кмет на Община Своге

2018-10-11 / Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.


Категория: Община Своге

Заповеди и карти по споразумението за ползване на земеделските земи по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. за землищата на с.Буковец, с.Губислав, с.Добърчин, с.Завидовци, с.Заселе, с.Зимевица, с.Лакатник, с.Манастирище, с.Миланово и с.Огоя, община Своге.

2018-10-10 / Награда „Партньор на общините“ – в Своге


Категория: Община Своге

Oт 1 до 3 октомври 2018 год. в к.к. Албена се проведе XIII ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, организирана от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. По традиция всяка година НСОРБ връчва награди на активни в дейността на сдружението общини и общински служители, медии, дарители и организации, подкрепящи местните общности. Тази година бе присъдена награда „Партньор на общините“ в категория средни общини на номинираното от Община Своге Дружество „Монделийз България Продакшън“ за ефективно сътрудничество с голям социален ефект в полза на гражданите. Наградата получи инж. Даниела Дакова – секретар на Община Своге, която благодари и от името на Монделийз, открои ефективното сътрудничество както с тях, така и с голяма част от останалите партньори на Община Своге, което пък е предпоставка за големия социален ефект в полза на гражданите, включително в пълните Коледни ботушчета за всички деца в детските градини. „Обединени сме от грижата за Своге. Ние живеем и работим тук, обичаме града си и ще продължаваме да го развиваме, за да бъде той още по-добър дом за нашите деца! Да си пожелаем бъдещо разрастване на бизнеса в страната, което да допринесе за откриване на повече работни места и повече добри партньори.“ каза още Даниела Дакова. [See image gallery […]