Вход за потребители              

2017-08-17 / Съобщение


Категория: Община Своге

2017-08-17 / Обява


Категория: Община Своге

 О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост  Уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЗИВ ЕООД, гр. Варна, Район Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, ЕИК:103245283 на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо изх.№ 5252-4597 от 18.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – София, осигурява обществен достъп до информация по  Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционно намерение за „Преустройство на съществуващи производствени сгради и ново строителство на производствени сгради“, в УПИ VI- 324 „За производствена дейност“, кв. 41, по ПУП на с. Томпсън, общ. Своге. Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища, в 14-дневен срок, на адрес: с. Томпсън, общ. Своге, считано от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството: www.ziv.bg Лица за контакт: Маргарита Антонова, телефон: 0879562805; Мариета Стефанова – телефон 0887419101. На същите основания информацията посочена по-горе е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Своге и на официалната интернет страница на общината.  Писмени становища и мнения се приемат в Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: […]

2017-08-16 / Обява


Категория: Община Своге

2017-08-14 / Да станем кръстници на детската площадка!


Категория: Община Своге

Уважаеми жители, Наскоро в центъра на гр.Своге бе пусната в експлоатация обновената детска площадка, където нашите деца имат възможност да се забавляват и играят до насита. Обръщам се към Вас – деца и родители, с призив да изберем подходящо име на новата ни придобивка. Вярвам, че по този начин, с това общо усилие, ще спомогнем още мъничко за комфорта на малчуганите. Моля, в срок от 10 дни – до 25-ти август, да изпращате Вашите предложения на имейл: site.admin@svoge.bg . От най-интересните Ваши предложения, чрез анкета, ще бъде избрано новото име на детската площадка. Пишете ни! С уважение, инж.Валентин Михайлов – зам.кмет на община Своге 

2017-08-11 / Обява


Категория: Община Своге

2017-08-08 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА Н   А   Р   Е   Д   Б   А ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ  На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община-Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg   П Р О Е К Т   З А   Р Е Ш Е Н И Е:   На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс Р Е Ш И:   Общински съвет Своге изменя  Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге, както следва:          І. Общински съвет Своге отменя  чл.7, ал.2, т.7; чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге .   М О Т И В И КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА СВОГЕ (съгласно изискванията […]

2017-08-04 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ   изх.№ 58/02.08.2017г.   Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 419 от Протокол 33 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 30.06.2017г., влязло в сила на 21.07.2017г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересуваното лице-собственика на имота проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 098401 с начин на трайно ползване: изоставена нива, IVта категория в местн. „Завоьо“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди за жилищно строителство с инвестиционно намерение за застрояване  на жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство   (Жм). С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в […]

2017-08-03 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включи имот – общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1231 с площ от 370 (триста и седемдесет) кв. м. в квартал 74 по подробния устройствен план на град Своге.   ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ съгласно Заповед №899 от 26.06.2017 г.

2017-08-03 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включи имот – общинска собственост, представляващ имот №000356 с площ от 0,562 (нула цяло петстотин шестдесет и две хилядни) дка, осма категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, находящ се в землището на село Томпсън, местност „Момчилов лаг“.   ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ съгласно Заповед №899 от 26.06.2017 г. […]

2017-08-03 / Писмо до участниците в процедурата по доставка на специализирано оборудване


Категория: Община Своге

На 07.08.2017г. (понеделник) от 9:30 часа в конферентната зала на Община Своге ще се състои отварянето на офертите за доставка на специализирано оборудване по Проект № CB007.1.31.287 “Съвместна превенция и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ с финансовата подкрепа на програма INTERREG IPA България-Сърбия. Договор за финансово подпомагане № РД-02-29-279 / 22.11.2016г. Повече за процедурата, може да прочетете тук