Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Не се гаси туй, що не гасне!"ИВАН ВАЗОВ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот:


 oa_sopot@abv.bg


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Септември - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:


- На 10 (десети), 11 (единадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 18 (осемнадесети), 21 (двадесет и първи), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.


- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 04 (четвърти), 08 (осми), 09 (девети), 17 (седемнадесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.


Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


voenni_trenirovki_24.08.2020


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КОРОНАВИРУС


COVID-19


coronavirus_19_2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


А Н К Е Т А


Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР,община Сопот стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Сопот/ПИРО/ за периода 2021-2027г. ПИРО съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г. ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г. и да допринасят в максимална степен към цел на политиката "Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните районии на местните инициативи".


Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР , ПИРО определя средносрочните цели и приоритетиза устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем /7/ години.


Съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.


По повод гореизложеното общинска администрация Сопот предоставя на вниманието на жителите на общината три вида анкети, за физически лица, за бизнеса и за представители на неправителствения сектор /НПО/. Същите при интерес от Ваша страна могат да бъдат попълнени и изпратени на имейл: oa_sopot@abv.bg

Благодарим Ви предварително!Анкета за гражданитеАнкета за бизнеса
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Заповед № РД-09-172/24.06.2020 г.


Относно: Настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности, ВОДАТА В ОБЩИНА СОПОТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА САМО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


П О К А Н А


Уважаеми сопотненци,


 


В сайта на община Сопот е публикуван Доклад относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.


Вашето мнение е важно за нас и ние разчитаме на гражданите при взимане на всяко решение в община Сопот. Изразеното мнение на всеки гражданин не е „глас в пустиня“, а становище, което ние взимаме предвид при дискусиите, които провеждаме в общинската администрация и в общинския съвет.


Бъдещето на града е във Вашите ръце и ние се надяваме да ползвате това Ваше право не само по време на избори. Стремим се да водим прозрачно и диалогично управление.


Можете да изразите Вашето мнение по един от следните начини:  • чрез подаване на писмено становище в свободен текст, което входирате в деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1.


  • чрез подаване на писмено становище По електронен път: на e-mail адрес: oa_sopot@abv.bg


С доклада и приложенията към него можете да се запознаете тук.


Бихме искали да Ви поканим на 01.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“, където да присъствате и участвате с дискусията по темата. Очакваме Ви! Най-добре можем да защитим позицията на гражданите, когато знаем какво е най-доброто решение за тях.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


О Б Я В А


До 30.04.2020 лицата, които желаят да ползват услугата "Обществена трапезария“  могат да подават заявления на телефон – 03134 6003 в рамките на работния ден от 8.00 до 16 часа


В проекта ще бъдат подпомогнати 170  представители на целевите групи за периода  1 май 2020г до 19 юни 2020г.(в работни дни)


Основна цел на проекта е приготвяне и доставка на топъл обяд ( супа, основно, десерт/поне веднъж в седмицата/ и хляб) в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:


Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната;
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.


Програмата „Топъл обяд у дома в условие на извънредна ситуация- 2020г.“ се  финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Заповед № РД-09-28/24.01.2020 г.


Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с подмяната на лични документи - лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


И Н Ф О Р М А Ц И Яза общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


О Б Я В А


ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:


>>> Т У К <<<


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 01.11.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметкаВалутаBICВидBG82 DEMI 9240 3200 1994 14BGNDEMIBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG92 DEMI 9240 3100 1994 12BGNDEMIBGSFБЮДЖЕТНАBG80 DEMI 9240 8400 1994 09BGNDEMIBGSFДАНЪЧНАBG56 DEMI 9240 3300 1994 13BGNDEMIBGSFНАБИРАТЕЛНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 
Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.