Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот:


 oa_sopot@abv.bg


 


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Фондация „АДРА България“ съвместно с Община Сопот организира БЕЗПЛАТНИ консултации и прегледи на костната плътност с цел ранно диагностициране  и превенция на остеопороза.


Прегледите са само за жени от 45 – 70 г. и ще се осъществяват в зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуална зала) в гр.Сопот, на 01 и 02 ноември 2018 г., от 09.00 – 12.30 ч. и 13.30 – 17.30 ч.


За записвания тел: 03134 / 60 03  и 0887/ 35 94 11


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЯВЛЕНИЕЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Община Сопот уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сопот с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.


Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сопот ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Сопот“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.


Обсъждането ще се проведе на 29.10.2018г. от 13.00 часа в залата на Радиното училище на площад „Възраждане“- гр.Сопот.Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на община Сопот и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа във фоайето на третия етаж на сградата на Община Сопот ул. „Иван Вазов“ №34 както и на интернет страницата на Община Сопот httр://www.sopot-municipality.com

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Сопот,   РИОСВ-Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.


За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: арх. Иван Нечев – Главен архитект на Община Сопот – стая №11 в сградата на общината.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


О Б Я В А


ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:


>>> Т У К <<<


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от чешмата на центъра, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Октомври - 2018 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:


- На 01 (първи),  08 (осми), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 26 (двадесет и шести), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.


- На 03 (трети), 04 (четвърти), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.


Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


 


voenni_trenirovki_25.09.2018


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Искане за средства на ниво проект


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Годишен финансов отчет


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 01.11.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметкаВалутаBICВидBG82 DEMI 9240 3200 1994 14BGNDEMIBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG92 DEMI 9240 3100 1994 12BGNDEMIBGSFБЮДЖЕТНАBG80 DEMI 9240 8400 1994 09BGNDEMIBGSFДАНЪЧНАBG56 DEMI 9240 3300 1994 13BGNDEMIBGSFНАБИРАТЕЛНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 


Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.