Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот:


 oa_sopot@abv.bg


 


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ponaka_budjet_2018


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 П О К А Н А


Каним всички жители на Заводските блокове да присъстват на среща с ръководството на община Сопот, което ще се проведе на 15.12.2017г. /петък/ от 17:15 часа на площадката пред магазинчето на „Наркооп“.Ще се радваме на вашето активно участие, както и да представите Вашите проблеми, мнения и предложения, свързани с развитието и просперитета на общината.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Декември - 2017 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:


- На 01 (първи), 05 (пети), 07 (седми), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.


Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


voenni_trenirovki_24.11.2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ГРАФИК


За трасиране на нови граници и въвод във владение на новообразуваните имоти в местност „БОЗАЛАН“


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СОПОТ


На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Сопот кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за погасяване на дължими суми по предоставени временни безлихвени заеми по реда на ДДС 6/2011 г. за авансово финансиране по проект: BG161PO005-1.0.06-0065 „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“, при следните основни параметри:
  • Максимален размер на дълга – 620 778,00 лева;

  • Валута на дълга – лева

  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

  • Условия за погасяване:

  • Срок на погасяване – до 120 /сто и двадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083 %;

  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

  • Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Сопот, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси /ЗПФ/ и бюджетните взаимоотношения на Община Сопот по чл.52, ал.1 от ЗПФ;

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.10.2017г. /понеделник/ от 15,30ч. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот. 
ДЕЯН ДОЙНОВ


КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С  Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Сопот уведомява всички съсобственици на имоти с общината, че могат да подадат заявление в деловодството на общинска администрация на ул. „Иван Вазов“№ 34, ако желаят да закупят идеалните части общинска собственост от съсобствения имот.


Тел. 03134/60-03


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kmet_na_meseca_2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Искане за средства на ниво проект


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Годишен финансов отчет


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 01.11.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметкаВалутаBICВидBG82 DEMI 9240 3200 1994 14BGNDEMIBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG92 DEMI 9240 3100 1994 12BGNDEMIBGSFБЮДЖЕТНАBG80 DEMI 9240 8400 1994 09BGNDEMIBGSFДАНЪЧНАBG56 DEMI 9240 3300 1994 13BGNDEMIBGSFНАБИРАТЕЛНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 


Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.