Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Не се гаси туй, що не гасне!"ИВАН ВАЗОВ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот:


 oa_sopot@abv.bg


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Заявления за продажба на мартеници и цветя ще се приемат от 03.02.2020 год. в деловодството на Община Сопот - стая №3.


ЗАБЕЛЕЖКА:


НЕ МОЖЕ да се кандидатства за повече от 5 места. Номерата ще се раздават по поредността на входиране на заявленията.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Заповед № РД-09-28/24.01.2020 г.


Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с подмяната на лични документи - лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Проект на бюджет 2020 - Публично обсъждане


pokana_proekt_budjet_2020


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


И Н Ф О Р М А Ц И Яза общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Февруари - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:


- На 05 (пети), 07 (седми), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 19 (деветнадесети), 21 (двадесет и първи), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.


- На 03 (трети), 04 (четвърти), 06 (шести), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.


Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


voenni_trenirovki_22.01.2020


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


О Б Я В А


ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:


>>> Т У К <<<


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 01.11.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметкаВалутаBICВидBG82 DEMI 9240 3200 1994 14BGNDEMIBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG92 DEMI 9240 3100 1994 12BGNDEMIBGSFБЮДЖЕТНАBG80 DEMI 9240 8400 1994 09BGNDEMIBGSFДАНЪЧНАBG56 DEMI 9240 3300 1994 13BGNDEMIBGSFНАБИРАТЕЛНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 
Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.