Вход за потребители              

2019-12-12 / годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.


Категория: Областна администрация Монтана

Във връзка с годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.Областна администрация Монтана информира :

- Приемането в брой на такси за услуги, предоставяни от Областна администрация Монтана, ще се извършва  до 12.00 часа на 27 декември 2019 г.

- Плащането такси за услуги по банковата сметка на Областна администрация Монтана да се извършва до 18 часа на 27 декември 2019 г.
След гореспоменатите срокове се преустановява приемането на такси до края на 2019 г.


От 2 януари 2020 г. се приемат отново такси за услуги в брой и по банков път.

2019-12-12 / Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“


Категория: Областна администрация Монтана

Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“На 11.12.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Враца се проведе третата среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и изпълняван от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

Присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Росен Белчев - областен управител на Монтана, Малина Николова - областен управител на Враца  експерти от областни администрации Враца, Монтана и Ловеч. Присъстваха още представители на РУО, професионални гимназии, центрове за кариерно развитие и др.


2019-12-11 / ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕС


Категория: Областна администрация Монтана

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕСНа 30 ноември 2019 г. жителите и гостите на град Лом имаха възможността да се насладят на постановката „Двубой“ по Иван Вазов, представена от Драматичен театър „Кръстьо Пишурка“ при Народно читалище „Постоянство 1856“ в дунавския град.

Музикалният спектакъл, с режисьор Николай Априлов и музика на Димитър Вълчев, беше осъществен с подкрепата на Областна администрация Монтана като част от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста“.


2019-12-10 / ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО


Категория: Областна администрация Монтана

Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 11, от Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет, учредява в полза на ФК в с. Якимово, за срок от 5 г., безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот – „Стадион“ по Кртата на възстановената собственост, позовавайки се на разпоредби (чл. 50, ал. 3) от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и от Правилника за прилагането му (ППЗФВС) - чл. 72. В чл. 114 и чл. 115 от ЗФВС (редакция ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г..) са регламентирани и подробно изброени необходимите документи за подаване на заявление за учредяване право на ползване върху спортен обект, а в чл. 44 от ППЗФВС са определени изискванията, на които трябва да отговаря спортния клуб. Няма данни тези изисквания да са изпълнени. Следва да се отбележи, че със Заповед № РД-18-354/22.05.2019 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на с. Якимово и съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост.2019-12-06 / ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/


Категория: Областна администрация Монтана

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/На 06 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г., областен управител на област Ловеч.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.


2019-12-06 / Представители на Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии


Категория: Областна администрация Монтана

Представители на  Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професииПо покана на директора на ПГСС „Марко Марков“, община Георги Дамяново, представители на

 Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии във връзка със седмицата на

 професионалното образование. Състезанието се проведе за втора поредна година между ПГСС „Марко Марков“ , с. Георги Дамяново,


 ПГСС „Дунавска земя“, с. Ковачица, ПГ „Димитър Маринов“, град Вълчедръм и ПГТ „В. Минчев“, с. Владимирово. Училищата осъществяват професионално образование в направление селско стопанство.
2019-12-05 / ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.ФУНКЦИИ:

Комисията има за задача да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Монтана и приема мерки за нейното подобряване.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ПРАВИЛА за състава и дейността на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.Устройствен правилник на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.
СЪСТАВ:
Съставът на областната комисия по безопастност на движението по пътищата на област Монтана е определен със заповед ОКД-25-1/19.09.2019г.

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТАПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
Декларация от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
ПРЕЗЕНТАЦИИ


Презентация: Пътно-транспортна обстановка на територията на област Монтана за 2012 г.


2019-12-04 / ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ


Категория: Областна администрация Монтана

Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решения с №№ 2, 4 и 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на Общински съвет Чипровци. С Решение № 2 и № 5 общинският съвет изменя текст от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено. Решение № 4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда никакви правни последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени.


2019-12-03 / БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС


Категория: Областна администрация Монтана

БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕСБезплатни кино прожекции на Европейско филмово изкуство се проведоха в „Кино 77-Монтана като част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Жители и гости на гр. Монтана, в това число и младежи от училища на територията на областта имаха възможността да наблюдават, в периода 25-29 ноември 2019 г., филмовата продукция „Солта на земята”.

Инициативата беше организирана съвместно от Областна администрация Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.


2019-12-03 / УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 03.12.2019 г., с цел реализиране правата на хората с увреждания се проведе първото заседание, на което бе учреден Областен съвет за хората с увреждания в област Монтана. Съветът е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и създаването на равни възможности на хората с увреждания.

За председател на Областния съвет за хората с увреждания бе избран областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев и за заместник-председател – г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България за регион Монтана.