Вход за потребители              

2018-05-24 / ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ТРЕТИ МАРТ


Категория: Областна администрация Монтана

2018-05-21 / ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСПНа 17.05.2018 г. в Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Монтана Росен Белчев. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев - заместник министър на икономиката.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода, водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др.


2018-05-18 / ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТА УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТА УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯНа 17.05.2018 г. заместник областният управител инж. Цветко Цветков взе участие в дискусия на тема „Проблеми и решения за подобряване на пътната безопасност в Северозападна България“, организирана от Община Враца и Института за пътна безопасност.

По време на форума бяха дискутирани различни гледни точки върху изграждането на система за управление на транспорта, национална система за безопасно движение по пътищата, както и евентуално създаване на държавен експертен орган, отговорен за пътната безопасност на движението.


2018-05-15 / МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 14.02.2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пристигна в област Монтана, за да се срещне с директори на училища, представители на синдикатите и местната власт.

Началото на визитата беше дадено в град Вършец, където министър Вълчев се срещна с кмета на Община Вършец – инж. Иван Лазаров. Заедно с областния управител на област Монтана Росен Белчев те обсъдиха възможностите за увеличаване и разширяване на професионалното образование и обучение.


2018-05-11 / ВЕЛОПОХОД 2018


Категория: Областна администрация Монтана

ВЕЛОПОХОД 2018В периода 7-13 май 2018 г. се провежда традиционната Глобална седмица за пътна безопасност в област Монтана. По повод нейното отбелязване на 11 май 2018 г. от 10:00 часа пред сградата на Областна администрация - Монтана беше даден стартът на велопоход, в който се включиха ученици от училищата в град Монтана, родители, учители и други, които заявиха подкрепа към инициативата.

Организатори на мероприятието са Областна администрация – Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.


2018-05-10 / 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


Категория: Областна администрация Монтана

100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНАНа 10.05.2018 г. в Областна администрация – Монтана беше представена презентация на тема „Излизането на България от Първата световна война“. Тя е едно от предвидените мероприятия в плана за отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Организатор е Областна администрация – Монтана, съвместно с Държавен архив – Монтана.

Областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Цветко Цветков приветстваха учениците и проследиха тематичната презентация заедно с тях. В нея експертите от Държавен архив – Монтана представиха факти, свързани с пробива при Добро поле и излизането на България от войната.


2018-05-08 / ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪЖЕН ПАРК ВЪВ БЪЛГАРИЯ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪЖЕН ПАРК ВЪВ БЪЛГАРИЯОбластният управител Росен Белчев бе един от официалните гости на церемонията за откриване на най-големия и най-модерен атракционен въжен парк в България, изграден в град Вършец.

На 08.05.2018 г., бяха открити новоизградени атракционни съоръжения в рамките на Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г. Община Вършец е бенефициент и водещ партньор по Проекта, а партньор от сръбска страна е Спортен център „Пирот“ – град Пирот.


2018-05-08 / ФЕСТИВАЛ НА ЧИПРОВСКИЯ КИЛИМ 2018


Категория: Областна администрация Монтана

ФЕСТИВАЛ НА ЧИПРОВСКИЯ КИЛИМ 2018Областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Нина Петкова бяха сред специалните гости на тържествата по случай Петия фестивал на чипровския килим.

На 5 май на открито в град Чипровци те се насладиха на изложбата на популярните чипровски килими, малки сувенирни изделия и представянето на традиционни местни занаяти.

Кметът на Чипровци Пламен Петков откри Петия фестивал на Чипровския килим, а местни килимарки показаха тънкостите в тъкането им. 12 ученици от местното училище „Петър Парчевич” се обучават в занаята в групата по „Килимарство”.

2018-05-04 / ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 827 от Протокол № 31/26.04.2018 г. на Общински съвет Монтана.

С решението общинският съвет предоставя безвъзмездно на сдружение Ловно-рибарско дружество „Огоста“, град Монтана поземлен имот – публична общинска собственост в землището на с. Студено буче, Съгласно предоставените АПОС и скица на имота, предмет на решението, същият е пасище и приложение следва да намерят разпоредбите на специалният, спрямо ЗОС закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. Този ред не е спазен от Общинският съвет, а Ловно-рибарско дружество „Огоста“ не е сред определените в закона лица, на които е допустимо да се предоставят пасища, мери и ливади.
2018-05-03 / ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО


Категория: Областна администрация Монтана

Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 267 от Протокол № 34, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 29.03.2018 г.

Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.