Вход за потребители              

2019-10-16 / Списък на заличениет лица


Категория: Община Якимово

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (чл. 39, ал. 1 от ИК)

2019-10-09 / Протоколи - доставка на ел. енергия


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


относно: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПРЕЗ 2019-2020Г.


Протокол № 1/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)


Протокол № 2/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)


Решение на комисията за класиране на участниците (.pdf)


Цялата документация може да видите ТУК


 

2019-09-30 / Протокол за отваряне на оферти - доставка на храни


Категория: Община Якимово

До всички заинтересоваин лица и участници


ОТНОСНО: обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово през 2019 – 2020г.


Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти


Цялата документация може да видите ТУК2019-09-30 / Отваряне на ценовите оферти - даставка на ел. енергия


Категория: Община Якимово

До


всички заинтересовани лица и участнициВъв връзка с процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПРЕЗ 2019-2020Г.“ открита с Решение № 6 от 13.08.2019 г. на Kметa на община Якимово и Обявление с ИД № в РОП  927804

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура ще се проведе на 03.10.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.


На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 Дата: 30.09.2019г.Председател на комисията: _______/п/________


Адв.Кремена Данева


 


Цялата документация може да видите ТУК

2019-09-11 / Избирателни списъци - ЧАСТ I /ЗА ПУБЛИКУВАНЕ/ за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Категория: Община Якимово

Списъкът може да видите ТУК

2019-08-26 / Удължаване срока за подаване на оферти за доставка на хранителни продукти


Категория: Община Якимово

З А П О В Е Д 178 /26.08.2019 г. 


На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с обява № 35 от 13.08.2019 г. по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово през 2019 – 2020г. 


При условията на чл. 188, ал.2 Закона за обществените поръчки, след като съобразих, че към 16:30 часа на 23.08.2019 г. е постъпила само една оферта за участие по посочената обява,   


У Д Ъ Л Ж А В А М


Срока за получаване на оферти с 3 /три/ работни дни, до 16:30 ч. на 28.08.2019 г. 


Публично заседание за отваряне на постъпилите оферти по посочената обява да се състои на 29.08.2019 г. ,от 11.00 часа ,в заседателната зала на сградата на общинска администрация - Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.


 Възлагам на отговорните служители да подготвят необходимите документи за спазване на законовите изисквания във връзка с удължаване на срока и публикуване на информация за удължаването в профила на купувача, на официалния интернет адрес на общината.Възложител :заличен подпис на основ.чл.2 от ЗЗЛД


д-р ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ, Кмет на община Якимово


Цялата документация може да видите ТУК

2019-08-23 / Населени места, в които ще се провеждат избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019


Категория: Община Якимово

СЪОБЩЕНИЕ


На основание §17, ал.1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Изборния кодекс ,Писмо с изх.№ МИ -03-8 от 14.08.2019 г. на Централна Избирателна Комисия и Указ № 163 от 16.07.2019 г. на Президента на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)


ОПОВЕСТЯВАМ


Следните населени места, отговарящи на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториално устройство на Република България (население над 350 души с постоянен адрес) , имащи статут на кметство, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година:


с. Долно Церовене, с.Дългоделци, с.Комощица


 


Зал. подпис на основ. Чл.2 от ЗЗЛД


Д-р Георги Георгиев, Кмет на община Якимово


22.08.2019 г.