Вход за потребители              

2022-07-01 / Да опазим дома си от кражби


Категория: Община Якимово

Виж как ТУК

2022-06-30 / Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


Категория: Община Якимово

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


 


Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


 


       На 17.06.2022г. кмета на ОБщина Якимово – Георги Георгиев, сключи допълнително споразумение за изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.


       Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Якимово,  чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Специфичните цели на проекта са:


- Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.


- Допълване и разширяване на националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.


 


       Съгласно одобреното проектно предложение 50 лица, живеещи на територията на община Якимово, ежедневно в работни дни да получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.


С подписването на допълнителното споразумение срока на предоставянето на топлия обяд се удължава до 09.09.2022г. Общата стойност на проекта е 63 881.40 лева. 


       Сред очакваните резултати са:


-  Оказване на подкрепа на лица в риск в извънредна ситуация.


- Намаляване на бедността, изолацията и усещането за безпомощност на лицата от целевата група, породено от извънредната ситуация.


- Осъществяване на храненето в обстановка и по начин, който зачита личността на нуждаещи се лица и неговите индивидуални (здравословни) особености.


 


- Повишаване информираността на целевите групи по отношение на COVID 19 чрез съпътстващата подкрепа.


 


Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020,в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.


 Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


 


       На 17.06.2022г. кмета на ОБщина Якимово – Георги Георгиев, сключи допълнително споразумение за изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.


       Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Якимово,  чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Специфичните цели на проекта са:


- Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.


- Допълване и разширяване на националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.


 


       Съгласно одобреното проектно предложение 50 лица, живеещи на територията на община Якимово, ежедневно в работни дни да получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.


С подписването на допълнителното споразумение срока на предоставянето на топлия обяд се удължава до 09.09.2022г. Общата стойност на проекта е 63 881.40 лева.


 


       Сред очакваните резултати са:


-  Оказване на подкрепа на лица в риск в извънредна ситуация.


- Намаляване на бедността, изолацията и усещането за безпомощност на лицата от целевата група, породено от извънредната ситуация.


- Осъществяване на храненето в обстановка и по начин, който зачита личността на нуждаещи се лица и неговите индивидуални (здравословни) особености.


- Повишаване информираността на целевите групи по отношение на COVID 19 чрез съпътстващата подкрепа.


2022-06-15 / КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство”


Категория: Община Якимово

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 62/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,


 ОБЯВЯВА КОНКУРС 


за длъжносттаДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство” - висш държавен служител


Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б1. Изисквания за заемане на длъжността


1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА:


- Образователна степен: магистър


- Ранг: ІІІ младши


- Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност)


- Вид правоотношение: служебно


1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.


1.3. Допълнителни изисквания за длъжността:


Кандидатите да притежават висше образование от областта на Техническите науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, „Общо инженерство“;


Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения.


- Да познават нормативната уредба свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация - ЗУТ, ЗМСМА и др. специализирани нормативни актове


- компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet;


- професионален опит в сферата на държавната администрация е предимство;


- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;


- способност за ефективна работа в екип;


2. Кратко описание на длъжността:


Директорът на дирекция организира, разпределя, контролира и координира дейността на служителите в дирекцията, в областите на: устройство на територията, строителството, инфраструктурата, общинската собственост, гражданската регистрация, стратегическото управление и реализиране на проекти, при спазване на действащата нормативна уредба. Контролира усвояването на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори. Организира и управлява инвестиционния процес на инженерната инфраструктура, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти. Участва в комисии и в подготовката при провеждане на тръжни процедури. Извършва контрол на дейности по изпълнение на транспортна мрежа, благоустройството и опазване на околната среда. 


3. Минимален размер на основната заплата: 780 лв.


* При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата се определя за Ръководно ниво 6Б, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита професионалният опит. 


4. Начин на провеждане на конкурса:


- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;


- Практически изпит;


- Интервю;


Забележка: Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 


5. Необходими документи :


5.1. Заявление за участие в конкурса - по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);


5.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;


5.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността


5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина


5.5.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител (ако има такъв)


5.6.Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения


5.7.Европейски формат на автобиография 


6. Място и Срок за подаване на документи:


Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Якимово, ул. „Европа“ № 8, етаж 1, всеки работен ден от 08,00 до 16,30 часа, до 29.06.2022 г.. Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща,на e-mail:qkimovo@net-surf.net като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.


Краен срок за подаване – 29.06.2022 г. включително. Документи за участие в конкурса,подадени след изтичане на срока, не се регистрират. 


Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Якимово- www.iakimovo.org.


 Образец на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от сайта на Община Якимово - www.iakimovo.org и в Административния регистър.           Лице за контакт: Цветомира Йорданова – секретар на община Якимово -  Телефон: +359894408355, Електронна поща: qkimovo@net-surf.net


Изтеглете документите:


Обява


Заявление


Декларация

2022-06-15 / КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване”


Категория: Община Якимово

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 61/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжносттаДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване ” - висш държавен служител


Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б1. Изисквания за заемане на длъжността


1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА:


- Образователна степен: магистър


- Ранг: ІІІ младши


- Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност)


- Вид правоотношение: служебно


1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.


1.3. Допълнителни изисквания за длъжността:


- Кандидатите да притежават висше образование в професионална  област "Икономика"; "Право“ или „Администрация и управление“.


- Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения.


- Да познават нормативната уредба свързана с дейността по подготовката,приемането и отчитането на бюджета на общината ,общинските финанси, ЗОП, ЗМСМА и др. специализирани нормативни актове.


2. Кратко описание на длъжността:


Директорът на дирекцията  ръководи, координира и контролира изпълнението дейността на служителите в  дирекцията, при спазване на действащата нормативна уредба. Организира и контролира работата на дирекцията във връзка с подготовката,приемането и отчитането на бюджета на общината , обществените поръчки и осигуряването на точно, ефективно и компетентно административно обслужване на гражданите.


3. Минимален размер на основната заплата: 780 лв.


* При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата се определя за Ръководно ниво


6Б, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита професионалният опит. 


4. Начин на провеждане на конкурса:


- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;


- Практически изпит;


- Интервю;


Забележка: Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


 5. Необходими документи :


5.1. Заявление за участие в конкурса - по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);


5.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;


5.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността


5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина


5.5.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител (ако има такъв)


5.6.Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения


5.7.Европейски формат на автобиография


  6. Място и Срок за подаване на документи:


Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Якимово, ул. „Европа“ № 8, етаж 1, всеки работен ден от 08,00 до 16,30 часа, до 29.06.2022 г.. Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща,на e-mail:qkimovo@net-surf.net като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.


Краен срок за подаване – 29.06.2022 г. включително. Документи за участие в конкурса,подадени след изтичане на срока, не се регистрират.


Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Якимово- www.iakimovo.org.


 Образец на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от сайта на Община Якимово - www.iakimovo.org и в Административния регистър.           Лице за контакт: Цветомира Йорданова – секретар на община Якимово -  Телефон: +359894408355, Електронна поща: qkimovo@net-surf.net


Изтеглете документите:


Обява


Заявление


Декларация

2022-05-30 / ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ: "Домашен помощник".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и други комунално-битови дейности


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА  ЯКИМОВО


Във връзка с изпълнение на Регионална програма представяме следнотo: 


ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:


"Домашен помощник".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване  и други комунално-битови дейности.Допустими потребители (кандидати)


- Хора с увреждания притежаващи решение на ТЕЛК с 70% и  над70% без чужда помощ


- Хора над 70 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване с нисък доход


- Лица , който към момента на кандидатстване са претърпели оперативна интервенция и не могат да се справят сами с домашните си нужди


 Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:


-          Заявление от кандидата или от негов законен представител – настойник


-          Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, в случаите, в които това е приложимо – за справка.


-          Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).


Документите по образец можете да получите от Наталия Кирилова , стая №8 в общинска администрация с.Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода30.05.2022г. до 02.06.2022г.  включително.Телефон за информация: 09742/9905


Заявлението може да изтеглите ТУК

2022-05-19 / ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имоти – частна общинска собственост


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 171 от Протокол № 35 / 30.03.2022г на ОбС Якимово и Заповед № 49 от 16.05.2022 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти –  частна общинска собственост

Депозитът от 10% се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 15.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 15.00 ч. на 24.06.2022г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.

Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 12.00ч. на 08.06.2022 год., включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 10.00 ч. на 24.06.2022г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 10.00 ч. на 09.06.2022 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.30 ч. на 24.06.2022 г.

За информация – тел.: 0882026493


ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 171 от Протокол № 35 / 30.03.2022г на ОбС Якимово и Заповед № 49 от 16.05.2022 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти –  частна общинска собственост.


Депозитът от 10% се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 15.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 15.00 ч. на 24.06.2022г.


Определена е стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 12.00ч. на 08.06.2022 год., включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.


Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 10.00 ч. на 24.06.2022г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.


Заявления за участие да се приемат до 10.00 ч. на 09.06.2022 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.30 ч. на 24.06.2022 г.За информация – тел.: 0882026493


Имотите може да видите ТУК

2022-04-14 / НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост


Категория: Община Якимово

2022-04-07 / Проект на отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища


Категория: Община Якимово

Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове: Проект на отмяна на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища


Мотиви


Докладна

2022-03-24 / Търг за продажба и наем на имоти


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, на основание Решение № 164 от Протокол № 33 / 31.01.2022г. и Решение № 168 от Протокол № 34 / 28.02.2022г.  на ОбС Якимово и Заповед № 26 от 22.03.2022 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба и наем на имоти –  частна общинска собственост


ОБЩИНА ЯКИМОВО, на основание Решение № 164 от Протокол № 33 / 31.01.2022г. и Решение № 168 от Протокол № 34 / 28.02.2022г.  на ОбС Якимово и Заповед № 26 от 22.03.2022 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба и наем на имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2022-03-09 / Съобщение за промяна на ПУП


Категория: Община Якимово