Вход за потребители              

2022-01-13 / Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C04 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


Категория: Община Якимово

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 


На 04.01.2021г. стартира изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.


Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Якимово,  чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Специфичните цели на проекта са:


- Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.


- Допълване и разширяване на националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.


Съгласно одобреното проектно предложение 50 лица ежедневно в работни дни да получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Първоначално проектът беше със срок на изпълнение 27.04.2021г., впоследствие бе удължен до 30.09.2021г. На 09.12.2021г. Кметът на Община Якимово сключи допълнително споразумение №3 с Агенция за социално подпомагане, с което срока на предоставянето на топлия обяд се удължава до 30.06.2022г. Общата стойност на проекта е 55 004.40 лева.


Към настоящия етап от изпълнение на проекта са обхванати 50 представители на целевите групи, които живеят на територията на община Якимово.Сред очакваните резултати са:


-  Оказване на подкрепа на лица в риск в извънредна ситуация.


- Намаляване на бедността, изолацията и усещането за безпомощност на лицата от целевата група, породено от извънредната ситуация.


- Осъществяване на храненето в обстановка и по начин, който зачита личността на нуждаещи се лица и неговите индивидуални (здравословни) особености.


- Повишаване информираността на целевите групи по отношение на COVID 19 чрез съпътстващата подкрепа.


Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020,в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.


2021-12-13 / Годишни отчети енергийна ефективност


Категория: Община Якимово


Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаването на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ЗЕВИ) - 2021 г. може да видите ТУК


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от (ЗЕЕ) и управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от (ЗЕЕ) 2021 г. може да видите ТУК2021-10-06 / Уведомление за инвестиционно предложение


Категория: Община Якимово

2021-10-04 / Съобщение за провеждане на консултации за членове на СИК


Категория: Община Якимово

На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение  № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.     на Централната избирателна комисия, кметът на община Якимово ще проведе консултации за определяне състава и членовете на секционните  избирателни комисии в Община Якимово за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители , насрочени за  14.11.2021  г.


Консултациите ще се проведат на 08.10.2021 год. /петък/, от 10.00 ч., в заседателната зала на община Якимово


В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, а именно: партия „Има такъв народ“ ;коалиция „ГЕРБ-СДС“;коалиция „БСП за България“;коалиция „Демократична България – обединение“;партия „ДПС“ и коалиция „Изправи се! Мутри вън!“


В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.На консултациите представителите на политическите сили следва да представят :


а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност , телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице и партията или коалицията, която ги предлага;


б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;


в) пълномощно или заверено копие от пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;


г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.  д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово


04.10.2021 г.