Вход за потребители              

2019-12-13 / Уведомление за инвестиционното предложение


Категория: Община Якимово

Булгаргаз има инвестиционно предложение, което може да видите ТУК

2019-12-05 / Детска градина Слънчице - бюджет и отчети


Категория: Община Якимово

2019-12-02 / ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ


Категория: Община Якимово
logo_otpadaci


На 3-ти декември 2019 година – на строителната  площадка по проекта, ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.


Обща стойност на проекта: 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.


300 041,80 лв. собствен принос на община Вълчедръм и община Якимово.


В церемонията ще вземат участие Иван Барзин - Кмет на Община Вълчедръм, Георги Георгиев – Кмет на Община Якимово, Альоша Минин – председател на Общински съвет–Вълчедръм, Деян Георгиев председател на Общински съвет–Якимово, представители на изпълнителя „КР-ВЪЛЧЕДРЪМ” ДЗЗД, представители на ”ИВТ Консулт” ЕООД строителен надзор на обекта.


Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм и Якимово, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци.


Още за този проект може да видите ТУК


2019-11-25 / Избор на изпълнител - Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


ОТНОСНО: публично състезание с предмет: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово"


Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)


Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)


 

2019-11-21 / Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява процедура -  „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово,  финансирани по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.


2019-11-19 / Отваряне ценови оферти - водопровод


Категория: Община Якимово

До


всички заинтересовани лица и участнициВъв връзка с процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община ЯкимовоС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура ще се проведе на 22.11.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.


На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Цялата документация може да видите ТУК


 

2019-11-14 / ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИЛИТЕ,ФОРМИРАЩИ „ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ЗА 2020 ГОД.


Категория: Община Якимово

Приема на основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ  размера на годишната такса в лева и промили според данъчната оценка за жилищни имоти  и отчетна стойност на нежилищни имоти, които може да видите във файла ТУК

2019-11-12 / Обявление


Категория: Община Якимово

На основание искане направено от "БУЛГАТРАНСГАЗ" ЕАД, уведомяваме заинтересованите страни за започване на строителни дейности на територията на общината във връзка с реализацията на обект: "РАЗШИРЕНИЕ И ГАЗОПРЕНОСНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Обявлението и Уведомлението може да видите ТУК