Вход за потребители              

2017-09-26 / ПРОТОКОЛИ - Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица 


относно: обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа: MON-1200, MON- 1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощица, община Якимово“


Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти


Протокол № 2 по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти


Протокол № 3 по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти


Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

2017-09-26 / Обява за приемане на военна служба


Категория: Община Якимово

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 188 (сто осемдесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:


1. Във в.ф. 54990 – Враца  30 (тридесет) длъжности.


2. Във в.ф. 28610 – София 20 (двадесет) длъжности.


3. Във в.ф. 54060 – Благоевград  30 (тридесет) длъжности.


4. Във в.ф. 28330 – Смолян 73 (седемдесет и три) длъжности.


5. Във в.ф. 24100 – Ямбол 15 (петнадесет) длъжности.


6. В 4-ти артилерийски полк – Асеновград 20 (двадесет) длъжности. 


2017-09-14 / Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г.


Категория: Община Якимово

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Якимово - г-н Трайко Георгиев кани жителите на община Якимово, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства и цялата общественост наПублично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г. 


На 21.09.2017 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в Заседателната зала на общината в с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ще бъде представен на Вашето внимание Отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., за обсъждане.


Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

2017-08-21 / ОУПБЗН Монтана съветва:


Категория: Община Якимово

За да се предпазим от пожари:


02_1    01_3


 

2017-08-21 / Удължаване на срока - Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

До всички заинтересовани лица


Относно: Обществена поръчка  по реда на глава 26 от ЗОП, вр. с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на община Якимово”


Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти


Цялата информация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

2017-08-16 / РАЗРЕШЕНИЕ за СТРОЕЖ - Реконструкция на част от ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на село ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ


Категория: Община Якимово

Дирекция “Специализирана Администрация” при Община Якимово на основание чл. 149, ал. 1 от З У Т съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ за СТРОЕЖ № 04 от 16. 08. 2017г. за ОБЕКТ: Реконструкция на част от ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на село ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ – І етап, общ. Якимово


На основание чл. 149 ал. 3 от ЗУТ  РАЗРЕШЕНИЕТО за СТРОЕЖ може да се обжалва чрез Община Якимово пред органите на РДНСК-СЗР, РОНСК – Монтана в 14 – дневен  срок.


Вижте обявата ТУК