Вход за потребители              

2018-02-16 / Разяснения - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


Относно:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 1 от 22.01.2018г. на кмета на община Якимово с предмет: Строителство на обект: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ва етап"


Разяснения по повод постъпили въпроси


Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

2018-02-08 / ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА 


на основание Решение № 267,  Решение № 268   от Протокол № 37 / 21.12.2017г на ОбС Якимово, Решение № 283 от Протокол № 39 / 02.02.2018г на ОбС Якимово, Решение № 225, от Протокол № 30 / 28.07.2017г.  и Заповед № 14 от 06.02.2018 г. на кмета на община Якимово


 ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


 За продажба и отдаване под наем на имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2018-02-02 / СЪОБЩЕНИЕ по чл.43, ал.4 от ЗОП


Категория: Община Якимово

На вниманието на:


До ВИП ПРОЕКТ БГ ЕООД, ЕИК: 203867329, Седалище и адрес на управление: Гр. София, ул. Кожух планина бл. 16, ет. 1, офис 6, Представлявано от Трендафила Кьосева


по обява с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор на обекти: „РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ С.ЯКИМОВО” 


СЪОБЩЕНИЕ по чл.43, ал.4 от ЗОП

2018-01-30 / Разяснения по постъпили въпроси - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


Открита процедура с предмет: Изграждане на обект: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ва етап"


Разяснения по постъпили въпроси 


 

2018-01-26 / Протоколи във връзка с Избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор на обекти: „РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ С.ЯКИМОВО”


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ : "Избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор на обекти :" РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ "СЛЪНЧИЦЕ" В С. ЯКИМОВО И РЕМОНТ НА

2018-01-24 / Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовeне, община Якимово, област Монтана


Категория: Община Якимово

2018-01-19 / ОБЯВЛЕНИЕ от 19. 01. 2018 г.


Категория: Община Якимово

Дирекция “Специализирана Администрация” при Община Якимово на основание чл. 149, ал. 1 от З У Т съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ за СТРОЕЖ № 01 от 19. 01. 2018г. за ОБЕКТ: ДОИЗГРАЖДАНЕ на ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, село Дългоделци, общ. Якимово


Обявлението може да видите ТУК

2018-01-19 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Якимово

Дирекция “Специализирана Администрация” при Община Якимово на основание чл. 149, ал. 1 от З У Т съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ за СТРОЕЖ № 01 от 19. 01. 2018г. за ОБЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ на ВЪГРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на село ДЪЛГОДЕЛЦИ – І ЕТАП”, община Якимово. 


На основание чл. 149 ал. 3 от ЗУТ  РАЗРЕШЕНИЕТО за СТРОЕЖ може да се обжалва чрез Община Якимово пред органите на РДНСК-СЗР, РОНСК – Монтана в 14 – дневен  срок.


Обявлението може да видите ТУК