Вход за потребители              

2017-08-11 / Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява обществена поръчка  по реда на глава 26 от ЗОП, вр. с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет : „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на община Якимово”


Обява (.pdf)


Допълниетлни условия за участие (.pdf)


Образци на документи (.doc)

2017-08-10 / Обява за заседание на Комисията за землищата на територията на Община Якимово


Категория: Община Якимово

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед заповед  № 265/02.08.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в заседателната зала в сградата на община Якимово на 14.08.2017г. от 10.00 ч.


Обявата може да изтеглите ТУК

2017-08-08 / Разяснение - Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа: MON-1200, MON- 1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощица


Категория: Община Якимово

До всички заинтересовани лица


Относно: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  № 25 /28.07.2017 г. с предмет „Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа: MON-1200, MON- 1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощица, община Якимово“


РАЗЯСНЕНИЕ по чл.189 от ЗОП


Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

2017-08-07 / Продажба и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА


3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8


на основание Решение № 219,  Решение № 221,  Решение № 225, от Протокол № 30 / 28.07.2017г на ОбС Якимово и Заповед № 126 от 03.08.2017 г. на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


 за продажба и отдаване под наем на имоти –  частна общинска собственост


ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

2017-07-28 / Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа: MON-1200, MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с.Комощица, община Якимово


Категория: Община Якимово

Община Якимово открива процедура


за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


„Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа: MON-1200, MON- 1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощица, община Якимово“


Обява


Указания


Техническа спецификация


Приложения


Проекто - договор


РАЗЯСНЕНИЕ по чл. 189 от ЗОП


 

2017-07-20 / ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА


Категория: Община Якимово

logo_20.07.2017


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово BG05M9OP001-2.002-0284-C001 по проект Предоставяне на социални услуги в община Якимовопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002- „Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”:

2017-07-06 / Междинна оценка


Категория: Община Якимово

2017-07-05 / Общински план за развитие


Категория: Община Якимово