Вход за потребители              

2017-06-12 / Презентациите от Националната Асамблея в Боровец


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

Презентациите по следните теми са в приложените файлове:
1. Преглед на практиките по управление на отпадъците в общините – анализ на резултатите от проведено проучване. Възможности за подобряване на услугите. – Aся Добруджалиева, АСЕКОБ
2. Ценообразуване на регионалните услуги по управление на отпадъците, особености при общински търговски дружества – Даниела Борисова, Регионално депо Харманли
3. Механизми за определяне на такса битови отпадъци, новите предложения за изменение на ЗМДТ - Десислава Стойкова , НСОРБ
5. Управление на строителните отпадъци - новите промени в ЗУО - доц. Румяна Захариева УАСГ
6. Възможности за запознаване с италианския опит в управление на отпадъците - Римини ЕкоМондо
7. Представяне на фирма „ИНОВА“ – Точното ценообразуване в Италия за услугата управление на отпадъците – важното значение на процеса на компютризация.
8. Оценка на Зеления профил на МСП. Зелени хотели - Милена Игнатова
9. Представяне на Национален парк Рила – Владимир Чапкънски – представител на Дирекцията на Национален парк Рила
10. Инвазивните чужди видове - рискове и управление проф. д-р Румен Томов Лесотехнически университет, София
11. Научни проекти, свързани с инвазивните чужди видове; Представяне на мобилно приложение за смартфони „Инвазивни чужди видове в Европа”, разработено от изследователския център на Европейската комисия с цел ранно откриване и регистриране на инвазивни чужди видове от значение за Европейския съюз - Теодора Тричкова - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН
12. Процедури за съгласуване на инвестиционни предложения и ПУП, във връзка с изменението на ЗУТ – Дирекция Превантивана дейност МОСВ – Дирекция "Устройство на територията и национална експертиза" МРРБ
13. Национална Програма за качеството на атмосферния въздух Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ МОСВ
14. Зелени Обществени поръчки – Любомира Колчева

Снимките от конференцията можете да видите на следния линк - https://goo.gl/photos/MtPn4Qv49Afx8CFq6

2017-05-19 / АСЕКОБ се присъедини към мрежата ClairCity - за чист въздух и намаляване на емисиите


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

ClairCity е иновативен проект, включващ хиляди хора в градовете в цяла Европа, който ни позволява да вземем решения за най-добрите местни възможности за бъдеще с чист въздух и по-ниски въглеродни емисии. ClairCity се финансира от Европейския съюз.
http://www.claircity.eu/

2017-05-02 / Национална Асамблея на АСЕКОБ 7-9 юни в Боровец


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

Уважаеми колеги,

Предстои провеждането на четирдесет и осмата Национална Асамблея на Асоциациятата на еколозите от общините в България (АСЕКОБ). Тя ще се състои в периода 7-9 юни 2017 г. в курортния комплекс Боровец, хотел „Самоков“. На нея ще бъдат разгледани редица въпроси, касаещи управлението на отпадъците, въздуха, водите и биологичното разнообразие. Ще представим добри практики и някои нови проекти, които АСЕКОБ и колегите от общините осъществяват, ще обсъдим административните и нормативни проблеми, които срешаме в ежедневната си работа и в комуникацията с държавните органи и институции. На тази Асамблея очакваме да присъстват над 150 общински еколози, специалисти от държавни институции, представители на НПО, кметове и журналисти.

За нас ще бъде чест, Вие или Ваши представител да присъствате на дискусиите по важните за за всички нас теми. Ние ще се радваме да можем да обсъдим с експертити от Министрество на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други водещи експерти, тяхното виждане по конкретите теми на управлението на оконата среда:

В програмата са включени следните теми:

· Преглед на практиките по управление на отпадъците в общините – анализ на резултатите от проведено проучване. Възможности за подобряване на услугите.

· Ценообразуване на регионалните услуги по управление на отпадъците, особености при общински търговски дружества.

· Механизми за определяне на такса битови отпадъци, новите предложения за изменение на ЗМДТ.

· Управление на строителните отпадъци - новите промени в ЗУО.

· Представяне на Национален парк Рила

· Инвазивните чужди видове - рискове и управление. Научни проекти, свързани с инвазивните чужди видове; Представяне на мобилно приложение за смартфони „Инвазивни чужди видове в Европа”, разработено от изследователския център на Европейската комисия с цел ранно откриване и регистриране на инвазивни чужди видове от значение за Европейския съюз.

· Процедури за съгласуване на инвестиционни предложения и ПУП, във връзка с изменението на ЗУТ.

· Национална Програма за качеството на атмосферния въздух Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“

· Зелени Обществени поръчки

За допълнителни уточнения можете да се обръщате към мен на тел. 0878 577973 или e-mail bamee@bamee.org.Таксата за участие, заплатена до 27.05.2017 г., вкл.:

· за членове на АСЕКОБ - 195 лв. ; за нечленове - 230 лв.

Такса за участие, заплатена след 27.05.2017 г.

· за членове - 230 лв., за нечленове– 270 лв.

Желаещите да ползват единична стая доплащат 40 лв.

Tакса за придружаващо лице, без участие в работните срещи - 135 лв.

2017-04-13 / Презентации на Италиански фирми


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

Представяме Италианските фирми, които заявиха желание да сътрудничат при предоставяне на услуги, технологии и нови продукти за нуждите на българските общини.
За по конкретна комуникация предлагаме да попълните и приложеният въпросник (https://goo.gl/forms/RkrTD4iEvpLdl9KZ2), чрез който ще може да бъде конкретизирана съответната форма на сътрудничество и координация между общините и фирмите.

2017-03-27 / 2ра среща на Местната група за подкрепа - Проект CESME


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

На 23 март тази година, във връзка с изпълнението на Проект „CESME - Кръгова икономика за МСП“, се проведе Втори дискусионен форум - Среща на Местната Група за подкрепа и заинтересовани страни - "Използване на отпадъците като ресурс."
Срещата се проведе в Залата на Френски Институт в България, гр.София, пл. Славейков №3, при следния дневен ред:
1.ОТКРИВАНЕ НА ДИСКУСИОННИЯ ФОРУМ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗВИТИЕТО ПО ПРОЕКТА CESME – КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА МСП
• Г-жа Ася Добруджалиева - Председател на УС на АСЕКОБ
• Мадлена Владимирова – Координатор на проекта CESME
Панел 1 . ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
1. Политика на МОСВ за управление на текстилните отпадъци - съществуващи пречки и бариери за ефективното им управление и възможности за подобрения – представител на Дирекция „Управление на отпадъците и ОП“
2. Възможности за оползотворяване на текстилните отпадъци като ресурс – проф. Маргарита Незнакомова, Технически университет, София
3. Рециклиране на текстил и предизвикателства при изграждането на модерен сортировъчен център за употребяван текстил до гр.Пловдив – „Хюманита“АД, гр. Пловдив
4. ТИПРОТ – топлоизолация от рециклирани текстилни отпадъци – „Хабитат Сошъл Бизнес Солюшънс“ ЕООД
5. Мебелен Клъстер и производството на мебели от рециклирани материали - "Лигна Груп", София
Панел 2. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И УТАЙКИ ОТ ПСОВ –
1. Политика на МОСВ за управление на строителните отпадъци и утайките от ПСОВ - съществуващи пречки и бариери за ефективното им управление и възможности за подобрения – представител на Дирекция „Управление на отпадъците и ОП“
2. Оползотворяване на строителните отпадъци в България - Доц. Румяна Захариева – строителен инженер, доцент по строителни материали и изолации - Строителен факултет, УАСГ
3. Добри практики по рециклиране на строителни отпадъци – „Софияинвест“ ЕООД
4. Възможности за оползотворяване на утайки от отпадъчни води - Иван Иванов – Консултант „В и К“ сектор
5. Добри практики по оползотворяване на утайките – „Софийска вода“
6. Въпроси и отговори
Панел 3. Дискусия с цел идентифициране на политики и разработване на стратегически документи, които могат да се подобрят от гледна точка на прилагането на инструменти за работа с МСП за включването им в кръговата икономика
В приложени файлове можете да намерите материалите от форума.

2016-12-12 / Материали от Конференцията за Ресурсна ефективност, екодизайн и кръгова икономика


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

На 9 декември в НДК се проведе Конференцията "Повече от по-малко" - От отпадъци към ресурсна ефективност, екодизайн и кръгова икономика. Приветствие към гостите отпарви Министърът на Околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, която представи и дейността на МОСВ за подпомагане дейностите за внедряване принципите на кръговата икономика, а г-н Пейчев от Дирекция Управление на отпадъците представи как Министерството осъществява Управлението на отпадъците в България за постигане на висока ресурсна ефективност. Двукомпонентният модел за разделно събиране на битовите отпадъци с неговите предимства и предизвикателства бе прдставен от г-жа Деница Колева, Еколог на Регионално депо за неопасни отпадъци, Габрово. Г-н Тодор Бургуджиев - Изпълнителен директор на ЕКОПАК България АД –- представи новоизградената Иновативната сортираща инсталация на организацията с системата за прецизно разделяна на стъклени отпадъци по цвят.
В срещата се включиха и експерти от Нидерландия:
Херман Хюисман MSc, Старши съветник, RWS-WVL- Околна среда, който представи Холандският опит в рециклирането на отпадъците и
г-н Доуве Ян Джуста ( Douwe Jan Joustra) , един от основателите на Холандската инициатива CIRCO.
След чуждестранните гости отново се включиха българските колеги от Агенцията за подпомагане на МСП - г-н Вл. Минев, г-жа Мадлен Владимирова от АСЕКОБ, г-жа Велина Барова от Блулинк и Емил Георгиев от Фирма Декони.
г-н Минев представи български добри практики за Кръгова икономика. Г-жа М. Владимирова разясни бъдещите дейности по проекта на АСЕКОБ за Кргова икономика за МСП, г-жа Баровва сподели дейности на Блулинк в партньорство с други организации в тази насока и краткия филм за Албена АД - един наистина прекрасен пример как може да се прави бизнес в партньорство с природата.
Г-н Е. Георгиев показа как Декони успешно подпомага фирми и организации да осъществяват успено своите кампании и посланията им да достигат до хората.
Презентациите на всички участници можете да видите в долните линкове.

2016-12-02 / Кампанията на РИОСВ София за ЕСНО 2016


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

По повод осмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), експерти на РИОСВ – София, посетиха учениците от I-ви и II-ри клас на 39 СУ „Петър Динеков“ в столицата. Темата на седмицата тази година е „Използвай малко опаковки“. С интересни мултимедийни презентации децата научиха повече за разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и как могат да ги използват повторно. След това изработиха коледни играчки от хартиени, пластмасови и метални опаковки.
ЕСНО е ключово европейско събитие, което насърчава устойчивите действия за ограничаване на негативното влияние на потреблението и образуваните отпадъци върху околната среда и климата. Инициативите, които традиционно се провеждат в рамките на Седмицата са фокусирани върху рационалното потребление и ефективното използване на отпадъците, върху различните етапи на продуктовия цикъл - от производството до потреблението и повторната употреба.


https://www.facebook.com/Регионална-инспекция-по-околната-среда-и-водите-София-314875578597572/?pnref=story

2016-12-02 / Кампания „Еко бъди, пари пести “ на РИОСВ – Смолян


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

Под надслов „Еко бъди, пари пести “, РИОСВ – Смолян се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО).

РИОСВ – Смолян обяви „Седмица без найлонови торбички и опаковки”. Инициативата беше насочена към всички потребители, производители и търговци и се проведе от 21 до 25 ноември 2016г. под мотото „Еко бъди, пари пести“. Целта на регионалната кампания е да привлече вниманието на обществеността към правилното използване и управление на отпадъците.

За участие трябваше производителите на опаковани стоки и собственици на търговски обекти, които искат да станат част от кампанията да заявят намерението си пред РИОСВ - Смолян, като в свободен текст посочат идеята си. За търговските обекти подготвихме обява, която да сложат на видно място за клиентите им. Приканихме гражданите да дадат своя принос като при пазаруване носят своя торбичка за многократно използване.

С цел популяризиране на кампанията, РИОСВ-Смолян изпрати информация до местните медии на два пъти- при регистрацията ни и при започване на кампанията.

В резултат на действиета ни се включиха 50 търговски обекта, които допринесоха за намаляване потреблението на найлоновите торбички през седмицата и 8 производителя, които представиха своите идеи за намаляване количеството пуснатите на пазара опаковки.

На 28.11.2016г. в екоинспекцията се представиха отчети за спестените количества опаковки по време на инициативата. Предстои награждаване на участниците в две категории: „Най – добра инициатива” и „Най – добра практика за намаляване на опаковките”.

2016-12-01 / Конференция "Повече от по-малко" на 09.12.2016 г., зала 9 на НДК, гр. София


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

На 09.12.2016 г., в зала 9 на НДК, гр. София ще се проведе една много динамична и интересна Конференция "Повече от по-малко!”

От отпадъци към ресурсна ефективност, екодизайн и кръгова икономика

Тя е организирана от Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ),

с любезното съдействие на Посолството на Кралство Нидерландия в България

с подкрепата на ЕКОПАК България АД За участие в нея се изисква регистрация, при което ще получите безплатен билет за участие! Регистрацията става чрез приложения линк - http://www.ecodesign-pretaporter.com/event_18.html за Регистрация в сайта за конференцията.

А самата програма можете да видите в прикачения файл.

Побързайте с регистрацията. При достигане на максимален брой хора, регистрацията ще бъде прекратена!

АСЕКОБ

2016-11-30 / РИОСВ-Велико Търново - отбелязва Европейската седмица за намаляване на отпадъците


Категория: Асоциация на еколозите от общините в България

РИОСВ-Велико Търново и повече от 90 ученици от шест великотърновски училища се включиха в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

В периода 21-29 ноември 2016 г. експерти на РИОСВ-Велико Търново и повече от 90 ученици и техните учители от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“ се включиха в отбелязване на общоевропейската инициатива. Уроците и дискусиите преминаха под мотото „Да влезем в час с отпадъците”. Учениците научиха повече за историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в региона, какво се крие зад думите предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – основата на йерархията в управлението на отпадъците. Практическата част на уроците беше свързана с оценка на опаковки (пластмасова бутилка от безалкохолна напитка, тонер касета, кутия от бисквити), извършена с помощта на работен лист от образователния „Зелен пакет“.
В организираната арт работилница учениците от СУ „Ем. Станев“ изработиха снежен човек от пластамасови чаши, който посреща гостите и клиентите на РИОСВ – Велико Търново на партера на инспекцията. Най-малките участници в кампанията от ОУ „Д. Благоев“ изработиха коледни джуджета, а учениците от СУ „Г. С. Раковски“ – украса за елха.
Анкета за отношението към отпадъците в училище попълниха 54 ученици. Резултатите от нея показват, че най-често изхвърляните отпадъци в училище са опаковките от закуски (83 %), следвани от хартия (61 %) и пластмасови бутилки от напитки (57 %). 74 % от анкетираните посочват, че изхвърлят отпадъците в кошчетата в класните стаи. Повече от 70 % от учениците биха изхвърляли разделно отпадъците си в училище, ако има въведена система за това и ако знаят, че отпадъците отиват за рециклиране.
По време на кампанията експертите на РИОСВ предадоха 79 кг. хартия и 3 кг. пластмасови бутилки за рециклиране. Предстои предаване на събраните пластмасови капачки.
На 28 ноември в информационния център на РИОСВ се проведе работна среща с начални учители от област Велико Търново за представяне и разпространение на образователен пакет за Природен парк „Българка“, представяне на парка и темата за намаляване на отпадъците в защитените територии. В нея взеха участие повече от 50 учители.
„Екопак България“ АД, София предостави информационни материали за участниците в европейската седмица.
Информация и снимки от инициативите са публикувани на страницата на инспекцията - http://www.riosvt.org/ и http://www.riosvt.org/infocenter-news/
Европейската седмица за намаляване на отпадъците е полуляризирана чрез съобщения до регионалните медии, които са отразени в публикации и репортажи на КТ „Евроком Царевец“, КТ „Видеосат“, в. „Янтра Днес“, в. „Борба“, Общинско радио – Велико Търново, р. „Фокус“ – Велико Търново, дарик радио – Велико Търново и други електронни сайтове.

Изготвил: Милка Асенова – гл. експерт
в информационния център на РИОСВ – Велико Търново